LOGO PROJ 2 2

 

LOGO NAPIS

 

 

 

Kwota dofinansowania: 1 329 892,00 zł

Całkowite koszty projektu: 2 576 607,50 zł

Okres realizacji projektu: 04.07.2017r. - 29.06.2018 r.

Cel projektu:

 

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska poprzez rozbudowę 5,74 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Paszkówka i Sosnowice oraz rozbudowę 2,93 km sieci wodociągowej w miejscowości Marcyporęba. Realizowane inwestycje wpłyną na rozwój gminy i wzmocnienie infrastruktury technicznej.

 

Wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Brzeźnica” obejmowało dwie części:

 

Część I:ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA

W ramach zadania została rozbudowana sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Marcyporęba w zakresie budowy rurociągów o łącznej długości 2,51 km wykonanych z rur polietylenowych wraz z niezbędną armaturą i hydrantami nadziemnymi. Sieć wodociągowa będzie zarówno siecią zaopatrującą mieszkańców w wodę jak i siecią wodociągową przeciwpożarową z hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi przeciwpożarowymi DN80.

 

Część II: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE

w ramach tego zakresu inwestycji rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami elektrycznymi do przepompowni ścieków w miejscowości Paszkówka i Sosnowice obejmującą budowę rurociągów o łącznej długości 5,86 km wykonanych z rur polietylenowych wraz ze studniami, pompowniami ścieków i niezbędną armaturą. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana w systemie grawitacyjno-pompowym z trzema przepompowniami sieciowymi P1, P2 i P3 i kolektorami tłocznymi. 

 

              

123
456

 

 

Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020