house

 

 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Brzeźnica informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem tel. 33 879-20-29 wew. 24, w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm) oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899z późn.zm.)Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

KR1W/00036203/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

 

Jednostka ewidencyjna, obręb, numer działki

 

Brzeźnica, obręb Wyźrał, numer 1824/3

121802_2.0014.1824/3

 

 

Powierzchnia użytkowa – przeznaczona do oddania w użyczenie

 

 

167,63 m2

 

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 13MU.1- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

 

Wysokość opłat z tytułu użyczenia. Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

 

Nieodpłatnie

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość położona w Wyźrale przy ulicy Widokowej o numerze porządkowym 4, składa się z działki o pow. 0,0448 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym,zaadaptowanym na potrzeby utrzymania 2 mieszkań chronionych dla 6 osób. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w wodę, gaz, prąd i przydomowa oczyszczalnię ścieków.

 

 

Informacja o przeznaczeniu do użyczenia

 

Nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowejw zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.03.2022 do dnia 08.04.2022r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica, stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „ Małopolska Kronika Beskidzka”.