house

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm ) oraz art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Brzeźnica informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

Szczegółowe informację  można uzyskać pod numerem  tel. 33 879-20-29 wew. 24, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres kolejnych 3 lat

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm) oraz art.35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899z późn.zm.)Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej  do oddania w użyczenie na okres kolejnych 3 lat.

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

 

KR1W/00048581/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Jednostka ewidencyjna, obręb, numer działki

 

 

Brzeźnica, obręb Marcyporęba, numer 1669/3

121802_2.0008.1669/3

 

 

Powierzchnia użytkowa – przeznaczona do oddania w użyczenie

 

 

133 m2

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 8U1.2- teren usług publicznych

 

Wysokość opłat z tytułu użyczenia. Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

 

 

Nieodpłatnie

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość położona w Marcyporębie przy ulicy Św. Floriana o numerze porządkowym 20, składa się z działki o pow. 0,1071  ha, zabudowanej budynkiem publicznych pełniącym funkcję Ochotniczej Straży Pożarnej Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w wodę, gaz, prąd zbiornik na nieczystości ciekłe.

 

 

Informacja o przeznaczeniu do użyczenia

 

 

Nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie.

 

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  28.03.2022 do dnia 18.04.2022r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica,  stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „Małopolska Kronika Beskidzka”.