house

 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej na wynajem w trybie przetargowym

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ) oraz art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Brzeźnica informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej na wynajem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

Szczegółowe informację  można uzyskać pod numerem  tel. 33 879-20-29 wew. 24, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej na wynajem na okres do 3 lat  w trybie przetargowym.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art.35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899z późn.zm.)Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej  na wynajem na okres do 3 lat w trybie przetargowym.


 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

 

KR1W/00050301/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Jednostka ewidencyjna, obręb, numer działki

 

Brzeźnica, obręb Brzeźnica, numer 231/520

121802_2.0003.231/520

 

 

Powierzchnia użytkowa – przeznaczona na wynajem

 

150,96 m²

 

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 3U2.9- teren usług komercyjnych

 

 

Cena wywoławcza czynszu za najem lokalu użytkowego

 

21,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT

 

 

Termin wnoszenia opłat

 

do 10 – go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT

Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. Dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości     i od gruntu. Najemca ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy deklaracji podatkowej.

 

 

Zasady aktualizacji czynszu

 

Wysokość czynszu:

- podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono komunikat Prezesa GUS, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedzającego waloryzację,

- może ulec zmianie w okresie trwania umowy

 

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość położona w Brzeźnicy przy ulicy Ks. Eugeniusza Łudzika o numerze porządkowym 1, zabudowana budynkiem murowanym. Parking i dojście do budynku wyłożone kostką. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w wodociąg, gaz, prąd i kanalizację. . Lokal użytkowy znajduję się na parterze części trójkondygnacyjnej budynku.

 

 

Informacja o najmie

 

Pomieszczenie przeznaczone jest do oddania w najem na działalność apteki.

 

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  20.04.2022 do dnia 11.05.2022r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica,  stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „ Małopolska Kronika Beskidzka”.