house

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm ) oraz art.35 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Brzeźnica informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 879-20-29 wew. 24, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm) oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899z późn.zm.) Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzeźnica, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

 

KR1W/00052888/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Jednostka ewidencyjna, obręb, numer działki ewidencyjnej

 

 

Brzeźnica, obręb Brzeźnica, część działki o numer 854, 855 o powierzchni 340 m2

121802_2.0003.854, 121802_2.0003.855

 

 

Powierzchnia użytkowa – przeznaczona do oddania w użyczenie

 

 

259,85 m2

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Nieruchomość ta jest położona w terenach oznaczonych symbolem 3U1.4- teren usług publicznych.

 

Wysokość opłat z tytułu użyczenia. Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

 

 

Nieodpłatnie

 

Opis nieruchomości

 

Nieruchomość położona w Brzeźnicy przy ulicy Rynek o numerze porządkowym 1, zabudowana budynkiem murowanym jednokondygnacyjnym z antresolą.Parking i dojście do budynku wyłożone kostką. Dojazd do budynku z drogi powiatowej poprzez działki stanowiące własność Gminy Brzeźnica. Infrastruktura techniczna: teren uzbrojony w wodociąg, kanalizację gaz, prąd i internet., wentylację i klimatyzację.

 

 

Informacja o przeznaczeniu do użyczenia

 

 

Nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowejGminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy.

 

 

1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 08.11.2022 do dnia 29.11.2022r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica, stronie internetowej gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica.

2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona zostanie w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „ Małopolska Kronika Beskidzka”.