ZI.271.149.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach : Bęczyn ul. Malownicza w km 0+000 – 0+200, Chrząstowice w km 0+000 – 0+ 300, Marcyporęba ul. Krótka 0+000 – 0+ 340, Łączany – Kossowa w km 0+000 - 630   w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.”.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ) Zamawiający - Gmina Brzeźnica ul. Krakowska 109    34-114 Brzeźnica, uprzejmie zawiadamia o wynikach postępowania :

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

 

 

Cena

60 pkt

 

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty  – 40 pkt

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

55,57 pkt.40,00 pkt.95,57 pkt.
2.Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”  Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

60,00 pkt.40,00  pkt.100,00 pkt.
3.

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1

55-040 KOBIERZYCE

42,92 pkt.40,00  pkt.82,92 pkt.
4.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo-Transportowe WIKOS-FRESH Michał Strzelec

ul. Adama Mickiewicza 72 Wygiełzów

32-551 Babice

 

30,07 pkt.40,00  pkt.70,07 pkt.

 

 

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy : Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3 z ceną brutto 364.880,02 zł. oraz 72 miesięczną gwarancją i rękojmią na roboty. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. – cena – 60% - uzyskując w tym kryterium 60 pkt., wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na roboty – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt. co daje w sumie 100pkt.

  2. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

  3. Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

  4. Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziele IX ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129)

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy zamawiający uzgodni telefonicznie w wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Otrzymują :

 

  1. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA
  2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe , „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116  SPYTKOWICE, ul. Zamkowa 3
  3. EUROVIA POLSKA SA – Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1, 55-040 KOBIERZYCE
  4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe WIKOS-FRESH Michał Strzelec ul. Adama Mickiewicza 72 Wygiełzów, 32-551 BABICE
  5. a/a