<<<  Treść Ogłoszenia  >>>

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZpobierz
2. Załącznik nr 1 do SIWZpobierz
3. Załącznik nr 4 - Projekt Umowypobierz

 

 

 

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka"

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2019r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

 

1. W dokumencie SST str. Znajduje się informacja, ze w ramach wyposażenia należy zamontować trybunę 2-rzędową na 26 msc (moduł schodowy, balustrady, fundamenty betonowe do mocowania trybun, nawierzchnia z płyt beton. 50x50x7 cm pod trybuną i przed szer. 1,0 m) W pozostałych elementach dokumentacji projektowej nie ma informacji, że taką trybunę należy zamontować. Proszę o informację, czy trybuna wchodzi w zakres zamówienia.

Ad 1. Informujemy, iż trybuna nie wchodzi w zakres zadania.

 

2. Jakiego koloru ma być płyta główna boiska? Czy ma to być kolor ceglasty?

Ad 2. Kolor ceglasty.

 

3. Proszę o podanie bliższych informacji dot. małej architektury-przykładowych rysunków/fotografii.

Ad 3. W załączeniu karty wyposażenia >> pobierz

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 


 

ZP.271.197.2021

Brzeźnica, dnia 24.08.2021r.

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00144546/01 w dniu 10.08.2021r.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.197.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” kwotę 293 399,00zł brutto.