ZP.271.197.2021

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka

              

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie mógł wg stanu na dzień niniejszego zawiadomienia zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które w każdym przypadku przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Otrzymują:

 

1. www.brzeznica.pl

2. ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik, ul. Wiśniowa 21, 32-626 Jawiszowice

3. ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

4. a/a