ZP.271.195.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1788K Marcyporęba – Paszkówka – Wielkie Drogi w miejscowości Sosnowice poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 0,75 km” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00135726/01 w dniu 03.08.2021r.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wpłynęła następująca oferta:

 

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancjiSuma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
 

AD ECO BAU DARIUSZ SĄDELSKI

Świniarsko 323

33-395 Chełmiec

60 pkt.40 pkt.100 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy AD ECO BAU DARIUSZ SĄDELSKI, Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec z całkowitą ceną brutto 49 300,00 zł oraz 60 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.


Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1129).

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.


Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Otrzymują:

 

1. AD ECO BAU DARIUSZ SĄDELSKI, Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec

2. www.brzeznica.pl

3. a/a