Opublikowana Zmiana: 07 październik 2021

 

ZP.271.232.2021

 

PYTANIA I ODPOWEDZI DO PRZETARGU

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani.”

        

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

 

PYTANIA 5 : 

Treść Pytania i Odpowiedzi >> pobierz

 

Przedmiary - opis przedmiotu zamówienia >> pobierz

 


 

Opublikowana Zmiana: 06 październik 2021

 

ZP.271.223.2021

  

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00189201/01 z dnia 22.09.2021r.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.232.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani” kwotę  4 631 080,21 zł brutto.

 


 

Opublikowana Zmiana: 06 październik 2021

PYTANIA I ODPOWEDZI DO PRZETARGU

 

ZP.271.232.2021

Brzeźnica, 6.10.2021r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani.”

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

PYTANIA 3

  1. Proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego dla branży:
  • Architektura,
  • Zagospodarowanie terenu,
  • Konstrukcja,
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje sanitarne,

Zamieszczone na stronie internetowej projekty są projektami budowlanymi na podstawie których wykonanie wyceny jest niemożliwe.

Zamieszczenie projektów wykonawczych dla w/w branż jest niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 1  Inwestor zamieścił projekty wraz z decyzją pozwolenia na budowę, które posiada. Zgodnie  z obowiązującym prawem, projekt architektoniczno – budowlany i projekty techniczne stanowią kompletną dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie procesu budowlanego. Kosztorys wraz z przedmiarem robot budowlanych spełnia rolę pomocniczą w procesie realizacji inwestycji.

 

2. Proszę o podanie podstawowych parametrów wyposażenia sportowego, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 2 Podstawowe parametry wyposażenia sportowego podano w przedmiarze robót budowlanych rozdział 15 od poz. 208 do poz. 230.

 

3. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż gaśnic GP6 typu ABCE 2 kg wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o podane gaśnice. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 3 Dostawa i montaż gaśnic GP6 typu ABCE 2 kg wchodzi w zakres zamówienia, w ilości jednej jednostki środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni budynku.

 

4. W przedmiarze robót budowanych w pozycji 219 podano „Dostarczenie i montaż - Tablica wyników sportowych profesjonalna - ETW 220-160 PRO - Wymiary 220 x 125 cm, sterowanie z pulpitu przewodowe lub bezprzewodowe + 2 manipulatory, tablica główna (zegar czas z dokładnością do 0,1 sek., wynik, część gry, stan setów, faule drużynowe, wskaźniki przerwy na żądanie, wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki/posiadania piłki, syrena), 2 osobne duże zegary 24/14 sek. z dokładnością do 0,1 sek poniżej 5 sekund, wysokość cyfr 220 i 130 mm - widoczność 70 m - cyfry i wskaźniki czerwone i żółte”, jednakże w przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji 130 podano „Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - elektroniczna tablica wyników  o wymiarach: 2200x1250x65mm, sterowana przewodowo i bezprzewodowo, multisport”.  W związku z tym, iż tablica wyników jest w dwóch pozycjach a ma być tylko jedna proszę o usuniecie pozycji 130 przedmiaru robót elektrycznych. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 4 Pozycję nr 130 przedmiaru robót elektrycznych nie należy wyceniać, wycena będzie uwzględniona w poz. 219 robót budowlanych.

 

5. Proszę o podanie podstawowych parametrów posadzki sportowej, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 5 Nawierzchnia sportowa ma być wykonana zgodnie z parametrami nie gorszymi niż normą EN 14904 – halowe nawierzchnie sportowe. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni określono w przedmiarze budowlanym poz. 114.

 

6. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż złącza kablowego ZK2b-2P wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z załączeniem schematu podanego złącza. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 6 Jak opisano w projekcie budowlanym firma TAURON Dystrybucja S.A.. po podpisaniu umowy przyłączeniowej do warunków WP/002982/2021/O06R03 zaprojektuje i wykona skrócenie przyłącza kablowego wraz z zabudową zestawu złączowo-pomiarowego ZK2b-2P na zewnętrznej ścianie istniejącego budynku szkoły. Całość zestawu ZK2b-2P będzie w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A więc nie wchodzi w zakres zamówienia.

 

7. Brak w załączonej dokumentacji projektowej zestawienia stali zbrojeniowej. Proszę o zamieszczenie brakującego zestawienia na stronie internetowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 7 Zestawienie oraz wykaz stali zbrojeniowej jest w przedmiarze budowlanym poz. 50 oraz w projekcie konstrukcyjnym w części opisowej i na rysunkach.

 

8. Brak w załączonej dokumentacji projektowej zestawienia drewna konstrukcyjnego więźby dachowej. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej brakującego zestawienia. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 8 Zestawienie drewna konstrukcyjnego więźby dachowej jest uwzględnione w przedmiarze budowlanym poz. 67, poz. 68, poz. 70 oraz w opisie technicznym branży konstrukcyjnej.

 

9. Brak w załączonej dokumentacji projektowej schematu szafy RACK. Proszę o zamieszczenie brakującego schematu na stronie internetowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

  AD. 9 Wyposażenie szafy Rack wg zestawienia materiałów w przedmiarze oraz wg opisu technicznego.

 

10. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej projektu instalacji monitoringu, gdyż w załączonej dokumentacji projektowej brak projektu podanej instalacji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 10 Zgodnie z obowiązującym prawem, projekt architektoniczno – budowlany i projekty techniczne stanowią kompletną dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie procesu budowlanego. Kosztorys wraz z przedmiarem robot budowlanych spełnia rolę pomocniczą w procesie realizacji inwestycji. Na planach instalacji i opisie zaznaczono oraz określono lokalizację monitoringu.

 

11. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej projektu instalacji teletechnicznej, gdyż w załączonej dokumentacji projektowej brak projektu podanej instalacji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 11 Zgodnie z obowiązującym prawem, projekt architektoniczno – budowlany i projekty techniczne stanowią kompletną dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie procesu budowlanego. Kosztorys wraz z przedmiarem robot budowlanych spełnia rolę pomocniczą w procesie realizacji inwestycji. Na planach instalacji zaznaczono i określono lokalizację instalacji teletechnicznej.

 

12. Proszę o podanie podstawowych parametrów kamer wewnętrznych i zewnętrznych, gdyż w załączonej dokumentacji projektowej nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 12 Niezbędne dane: kamera monitoringu zewnętrznego - kamera IP monitoringu zewnętrznego, zasilanie PoE, min. IP66, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, zintegrowany promiennik podczerwieni z zasięgiem min. 50m - wymagana dobra widoczność w dzień i w nocy, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 1xIP dla systemu CCTV IP (zasilanie PoE) kamera monitoringu wewnętrznego - kamera IP monitoringu wewnętrznego, zasilanie PoE, CMOS, 5 MPIX @ 30FPS, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 1xIP dla systemu CCTV IP (zasilanie PoE)

 

13. W opisie do projektu elektrycznego podano „Starą tablicę rozdzielczą z podstawami bezpiecznikowymi należy wymienić na rozdzielnicę wnękową 4x24mod. Wyposażyć ją w aparaturę modułową (wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, kontrolkę faz, ogranicznik przepięć spełniający wymagania próby typu 1 i 2: DV M 255, lub analogiczny)”. Proszę o zamieszczenie schematu starej rozdzielni która należy wymienić na nowa wraz z podaniem parametrów nowego wyposażenia starej rozdzielnicy, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 13 Opis zawarty w projekcie technicznym oraz typ i ilość aparatów ujętych w opracowanym kosztorysie jest wystarczająca dla sporządzenia rzetelnej wyceny. Na zabudowane aparaty wpiąć istniejące obwody, zachowując istniejący układ połączeń – nic nowego nie jest projektowane.

 

14. Według opisu do projektu instalacji elektrycznych podano „Jako rozdzielnicę R1 zastosować rozdzielnicę czterorzędową 4x24-polową (np. XL3 S 4x24mod.). Jednakże według schematu tablicy R1 należy zastosować obudowę DARP-120 QUITELINE 5x24 mod. Proszę o wyjaśnienie czy do wycenę obudowy tablicy R1 należy przyjąć obudowę zgodnie z opisem (XL3 S 4x24mod.) czy zgodnie ze schematem rozdzielnicy R1 (DARP-120 QUITELINE 5x24mod.). Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 14 Należy przyjąć obudowę podtynkową, modułową, wielkości min. 5x24mod., IP54, z drzwiami lakierowanymi aluminiowymi, II klasa ochronności, zamek.

 

15. Proszę o podanie podstawowych parametrów elementów wchodzących w skład systemu przyzywowego w łazience dla niepełnosprawnych, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 15 System ma działać w następujący sposób: po naciśnięciu dowolnego przycisku wezwania (lub pociągnięciu za zintegrowane z nimi zwisające sznurki), na zewnątrz pomieszczenia toalety ma zostać wyzwolony alarm – dźwięk i światło sygnalizacyjne. Dedykowane podświetlenie w przycisku „przywołanie” ma informować osobę będącą w potrzebie, że jej wezwanie zostało przyjęte. Naciśnięcie przycisku „kasownik” ma spowodować zatwierdzenie zgłoszenia alarmowego i wyłączenie sygnalizacji akustycznej i optycznej.

Należy przyjąć aparaty przystosowane do wzajemnej współpracy w celu realizacji projektowanej – opisanej powyżej funkcjonalności. Przyciski przywoławcze - zakończone zwisającym sznurkiem, z sygnalizacją uruchomienia alarmu. Sygnalizator optyczno-akustyczny. Parametry zasilacza, kasownika oraz okablowanie systemu – w zależności od DTR wybranego systemu.

 

16. Według przekroju E-E i B-B w pomieszczeniach 1/03, 1/04, 1/05, 1/6 i 1/07 należy zamontować sufit podwieszany. Jednakże podanego sufitu brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem podstawowych parametrów podanego sufitu, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 16 Należy policzyć systemowy sufit podwieszony z płyty z włókien mineralnych 60x60 cm niepalne klasy A2-s1,d0., system widocznej konstrukcji w pomieszczeniach 1/03, 1/04, 1/05, 1/6 i 1/07 o łącznej powierzchni 59,97 m2.

 

17. Według projektu pod okładzinę z cegły klinkierowej należy wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr. 15 cm, której brak w przedmiarze (jest tylko pozycja dotycząca ocieplenia ścian z wełny mineralnej wykończonej tynkiem silikonowym). W związku z tym proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące ocieplenie pod okładzinę z cegły klinkierowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 17 Pod okładzinę z cegły klinkierowej należy wykonać ocieplenie z płyt styropianowych określonych w przedmiarze budowlanym poz. 168.

 

18. Brak w przedmiarze robót wykonania ścian attyk z pustaków z betonu komórkowego gr. 25 cm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z wykonaniem attyki z pustaków z betonu komórkowego. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

AD. 18 Ściany attyk należy wykonać z pustaków ceramicznych gr. 25 cm i zostały uwzględnione w przedmiarze budowlanym poz. 30.

 

19. Pytania do przedmiaru robót „Roboty budowlane”:

Treść Pytania i Odpowiedzi >> pobierz

 

20. Pytania do przedmiaru robót „Instalacje elektryczne”:

Treść Pytania i Odpowiedzi >> pobierz

 

PYTANIA 4

  1. Pytania do przedmiaru robót „Instalacje elektryczne”:

a) Poz. 135 - Proszę o podanie podstawowych parametrów zestawu głośnikowego, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odp.a) Minimalna moc zestawu głośnikowego (jednej kolumny) RMS: 300W, pasmo przenoszenia nie węższe niż: 35Hz-20kHz, min. 1 dedykowany głośnik niskotonowy i wysoko-tonowy w kolumnie. Kompatybilne z projektowanym zestawem multimedialnym.

b). Poz. 136 - Proszę o podanie podstawowych parametrów zestawu multimedia, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odp.b) Mikser z wbudowanym wzmacniaczem. Moc wyjściowa min. 2x200W. Obsługa Bluetooth, USB, odtwarzacz MP3, rejestrator + min. 8 efektów (wzbogacenie dźwięku mikrofonów).Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy z dwoma mikrofonami. Komplet okablowania, przyłączy, redukcji.

 

Wizualizacja >> pobierz

 

       Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Termin składania ofert wydłużony do dnia 18.10.2021 r. nie ulega zmianie.

 

 


 Opublikowana Zmiana: 04 październik 2021

ZP.271.223.2021

 

                                                                                

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00189201/01 z dnia 22.09.2021r.

 

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1129) przedłuża termin składania ofert do dnia 18.10.2021r. do godz. 10.00.

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zastępujące zapisy SWZ:

 

  • Rozdział XIII - Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: Termin związania ofertą upływa dnia 16.11.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

  • Rozdział XV - Miejsce i sposób składania ofert oraz komunikacja otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18.10.2021r., do godz. 10:00.

  • Rozdział XVI - Miejsce oraz termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021 r., o godzinie 11:00

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1129), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postepowania: www.brzeznica.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/, na której zamieszczony jest SWZ.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Ogłoszeniepobierz
2. SIWZ - zmiana Terminupobierz

 

 

 

 

 


PYTANIA I ODPOWEDZI DO PRZETARGU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani.”

        

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz .U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

 

1. Proszę o zamieszczenie przedmiarów instalacji elektrycznej w wersji szczegółowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Ad1. Załączone przedmiary instalacji elektrycznej są w wersji szczegółowej opisujące precyzyjnie podstawę wyceny robót, szczegółowy opis robót montażowych wraz z podanymi parametrami materiałów oraz ilości montowanych elementów. Inwestor posiada tylko taką wersję przedmiarów, którą udostępnił wykonawcom.

 

2. Proszę o zamieszczenie przedmiarów instalacji sanitarnych w wersji szczegółowej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Ad2. Załączone przedmiary instalacji sanitarnych są w wersji szczegółowej opisujące precyzyjnie podstawę wyceny robót, szczegółowy opis robót montażowych wraz z podanymi parametrami materiałów oraz ilości montowanych elementów. Inwestor posiada tylko taką wersję przedmiarów, którą udostępnił wykonawcom.

 

       Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

PYTANIA I ODPOWEDZI DO PRZETARGU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tłuczani.”

        

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

 

1. W rozdziale IV pkt. 2 podano „Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach robót”. Jednakże później w rozdziale XVII pkt. 3 podano „Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy na cenę zadeklarowaną w ofercie, sporządzony w sposób odpowiadający przedmiarom robót, załączonym do SWZ, jeśli nie załączył go do oferty.” Proszę  o jednoznaczne wyjaśnienie czy Oferent sam może modyfikować załączone przedmiary robót (np. zmieniać podstawy, opisy, obmiary oraz dodawać lub usuwać pozycje itp.).

Ad.1 Oferent nie może modyfikować załączonych przedmiarów robót. Zgodnie z SWZ zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu ofertowego sporządzonego w sposób odpowiadający załączonym przedmiarom robót, przy czym w określaniu wartości robót w pozycjach przedmiarów należy skalkulować wszelkie koszty wykonania zamówienia, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia i SWZ.

 

 

2. W związku z obszernym tematem zamówienia oraz krótkim terminem jaki Zamawiający dał na przygotowanie oferty zwracam się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.10.2021r. Podany termin jest niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 


Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

Załączniki do pobrania : 

 

1. SWZ Tłuczań sala gimnastycznapobierz
2. Zał.1  Opis przedmiotu zamówieniapobierz
3. Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowypobierz