ZP.271.209.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00166922/01 w dniu 01.09.2021r.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

 

 

ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik

ul. Wiśniowa 21

32-626 Jawiszowice

 

59,59 pkt.40 pkt.99,59 pkt.
 

 

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53/6

90-130 Łódź

 

60 pkt.40 pkt.100,00 pkt.
 

 

SPEEDInvest Sp. z o.o.

Ul. Parkowa 12

05-200 Wołomin

 

51,71 pkt.40 pkt.91,71 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź z całkowitą ceną brutto 421 890,00 zł oraz 72 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.


Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Otrzymują:

 

1. ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik, ul. Wiśniowa 21, 32-626 Jawiszowice

2. ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

3. SPEEDInvest Sp. z o.o., ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin

4. www.brzeznica.pl

5. a/a