Opublikowana Zmiana: 07 październik 2021

 

ZP.271.250.2021

 

 

PYTANIA I ODPOWEDZI DO PRZETARGU

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy nr XXI/231/EK/21 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Grant 2) zawartej w dniu 25 czerwca 2021 r., które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy.

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2019r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi:

 

 1. Czy w pozycji "5" - Urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej -  zamawiający dopuści kabel 5m USB-C 3.1 Gen 1? Wynika to z faktu, że na rynku nie ma dostępnych przewodów 3.1 Generacji 2 o dł 5m. Ponadto  wymagane okulary VR  mają przepustowość 5gbps toteż wymagany przez zamawiającego przewód  nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania. Nawet sam producent sugeruje kabel USB-C 3.1 gen. 1 który jest w pełni kompatybilny z wymaganymi okularami.

Ad.1 Tak. Zamawiający akceptuje kabel 5m USB-C 3.1 Gen 1.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia danych dotyczących tego urządzenia.

 

2. Czy zamawiający w pozycji 5 "Urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej" - dopuści słuchawki działające w zakresie  20hz-20000Khz? Według naszej najlepszej wiedzy wymagane przez Państwa 40000KHz jest błędem pisarskim w opisie sprzętu. Zakres słyszalnych częstotliwości dla człowieka wynosi od 16hz do 20000Khz toteż producenci sprzętu najczęściej stosują zakres 20hz-20000khz.

Ad.2 Tak. Zamawiający dopuści słuchawki działające w zakresie  20hz-20000Khz.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia danych dotyczących tego urządzenia.

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

 

Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 


Opublikowana Zmiana: 06 październik 2021

 

ZP.271.250.2021

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Grant 2. Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00199842/01 w dniu 01.10.2021r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.250.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.

„Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy nr XXI/231/EK/21 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Grant 2) zawartej w dniu 25 czerwca 2021 r., które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy”

kwotę 90 000,00zł brutto.

 

Załącznik do pobrania >> pobierz

 


Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówieniapobierz
1.1.SIWZpobierz
2. Załącznik nr 2 oferta część Ipobierz
2.1.Załącznik nr 2 oferta część IIpobierz
2.2.Załącznik nr 2 oferta część IIIpobierz
2.3.Załącznik nr 2 oferta część IVpobierz
3.Załącznik nr 3 Oświadczeniepobierz
4. Załącznik nr 4 projekt postanowień umowypobierz