ZP.271.250.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego części I dla zadania pn. „Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy nr XXI/231/EK/21 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Grant 2) zawartej w dniu 25 czerwca 2021 r., które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00199842/01 w dniu 01.10.2021r.


Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało udzielone zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Część I

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji

 

Liczba pkt w kryterium Termin wykonania zamówienia

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

 

 

Web-Profit Maciej Kuźlik

ul. Spokojna 18

41-940 Piekary Śląskie

 

53,44 pkt.0 pkt.20 pkt.73,44 pkt.
 

 

Alltech s. j. Z. Pająk, A. Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

 

60 pkt.20 pkt.20 pkt.100,00 pkt.
 

 

Wilanka sp. z o. o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

 

53,27 pkt.0 pkt.20 pkt.73,27 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Alltech s. j. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock z całkowitą ceną brutto 36 463,35 zł oraz 36 miesięczną gwarancją na całość zamówienia.

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 20% uzyskując w tym kryterium 20 pkt, termin wykonania zamówienia - 20% uzyskując w tym kryterium 20 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.


Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Otrzymują:

 

1. Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

2. Alltech s. j. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

3. Wilanka sp. z o. o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

4. www.brzeznica.pl

5. https://miniportal.uzp.gov.pl

6. a/a