ZP.271.250.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: unieważnienia II, III oraz IV części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych (w tym ubezpieczenie sprzętu komputerowego) oraz oprogramowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy nr XXI/231/EK/21 o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Grant 2) zawartej w dniu 25 czerwca 2021 r., które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy”

 

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia II, III oraz IV część przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie mógł wg stanu na dzień niniejszego zawiadomienia zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Otrzymują:

 

1. Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

2. www.brzeznica.pl

3. https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
4. a/a