ZP.271.81.2022

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zamawiający oświadcza, iż wartość zamówienia jest niższa niż 130.000,00 zł, a w konsekwencji, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszego postępowania.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy

ul. Krakowska 109,

34-114 Brzeźnica

2. Przedmiot zamówienia:

 

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac związanych z oczyszczeniem rowów z namułu i ścięciem poboczy wzdłuż dróg na terenie gminy Brzeźnica.

Szacunkowa ilość rowów do renowacji – 10,0 km. (w tym około 70% robót do wykonania dużą koparką, a 30 % robót do wykonania mini koparką)

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

 

3. Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadanie uprawnień do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadanie potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.   Termin realizacji zadania:

- do 31.08.2022r.

5. Termin związania z ofertą : 30 dni

    

6. Kryteria wyboru oferty : najniższa cena za 1mb wykonania oczyszczenia rowów z namułu i ścięcia poboczy wzdłuż dróg gminnych i wewnętrznych oraz spełniająca wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

7. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.


Cena brutto   - 100 %

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:

         najniższa zaoferowana cena brutto

           Przyznane punkty = -------------------------------------------------- x 100

             cena brutto badanej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów przyznanych
w oparciu o kryterium oceny ofert.

 

8. Opis sposobu obliczania ceny oferty :


Wykonawca podaje w formularzu cenę za 1mb wykonania oczyszczenia rowów z namułu i ścięcia poboczy wzdłuż dróg gminnych i wewnętrznych wraz z transportem urobku. Cena za wykonanie jest ceną ryczałtową. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert:


Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie prac związanych z oczyszczeniem rowów z namułu i ścięciem poboczy wzdłuż dróg na terenie gminy Brzeźnica” do pokoju nr 6 /dziennik podawczy/ Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.03.2022r. do godziny 14.00

Oferta otrzymana po wyznaczonym przez zamawiającego terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10. Istotne warunki umowy i odbioru przedmiotu umowy

a) wynagrodzenie ryczałtowe

b) podstawa zapłaty - prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

 

11. Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

12. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Pracownik Urzędu Gminy Brzeźnica:

p. Elżbieta Całus – pokój nr 35 lub pod telefonem (33) 879 20 29 wew. 51.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym jego etapie.

 

14. Informacje ogólne

  1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
  2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
  5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

15. Ochrona danych osobowych – RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, pisząc na adres siedziby Administratora

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4.Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Załączniki do pobrania : 

 

1. Ofertapobierz