ZP.271.80.2022

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zamawiający oświadcza, iż wartość zamówienia jest niższa niż 130.000,00 zł, a w konsekwencji, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszego postępowania.

 

Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na realizację zadania pn.:

„Dostawę wraz  z transportem i rozładunkiem  kruszywa”

                         

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy

ul. Krakowska 109,

34-114 Brzeźnica

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na  dostawę wraz  z transportem i rozładunkiem ( rozciągniecie po drodze ) kruszywa :

 – niesort porfirowy o granulacji 0,0-31,5 mm – 800 ton

- tłuczeń porfirowy o granulacji 31,5 – 63 mm – 200 ton

samochodami samowyładowczymi (wywrotka) o ładowności do 10 - 12   ton. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych i wewnętrznych (budowy podbudowy i nawierzchni drogowych dla dróg o ruchu średnim i lekkośrednim). Oferowane przez Wykonawcę kruszywo musi posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującą normą PN-EN 13242.

Szacowana przez Zamawiającego wielkość dostaw wynosi około 1000 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy do wartości środków posiadanych w budżecie Gminy na realizację usługi.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca dostaw, na terenie gminy Brzeźnica.

Kruszywo – niesort i tłuczeń porfirowy nie może posiadać zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się kruszywa ze skały osadowej (wapiennej).

CPV: 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 14.10.00.00-2 Kruszywo

 

3. Cena oferty:

Wykonawca podaje w formularzu cenę brutto za 1 tonę kruszywa - niesortu porfirowego oraz tłucznia porfirowego   wraz z transportem na teren Gminy Brzeźnica. Cena za wykonanie jest ceną ryczałtową. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

4. Termin związania z ofertą : 30 dni

5. Kryteria wyboru oferty : najniższa cena za 1000 ton kruszywa –  niesortu i tłucznia porfirowego wraz z transportem i rozładunkiem oraz spełniająca wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

6. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

Cena brutto   -  100 %

Punkty za kryterium „cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:

          najniższa zaoferowana cena brutto

            Przyznane punkty = -------------------------------------------------- x 100

             cena brutto badanej oferty 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów przyznanych
w oparciu o kryterium oceny ofert.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty :

Wykonawca podaje w formularzu cenę za 1 tonę kruszywa - niesort porfirowy oraz tłucznia porfirowego    wraz z transportem na teren Gminy Brzeźnica. Cena za wykonanie jest ceną ryczałtową. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

8. Termin realizacji:

Realizacja zadania nastąpi od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.08.2022 roku lub gdy zamawiający wyda na realizację zamówienia kwotę jaką zamierza przeznaczyć.

Zamawiający każdorazowo z dwudniowym wyprzedzeniem będzie zgłaszał Wykonawcy potrzebę dostawy.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej  kopercie z dopiskiem „ Dostawa kruszywa – niesortu i tłucznia porfirowego  wraz z transportem na terenie Gminy Brzeźnica w 2022 roku” do pokoju nr 6 /dziennik podawczy/  Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.03.2022r. do godziny 14.00

Oferta otrzymana po wyznaczonym przez zamawiającego terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi obejmować całość zamówienia .

10. Istotne warunki umowy i odbioru przedmiotu umowy

a) wynagrodzenie ryczałtowe

b) podstawa wystawienia faktury – dokument „WZ” – potwierdzony przez Sołtysa miejscowości do której kruszywo zostało dostarczone i pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

c) podstawa zapłaty - prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

11. Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

b) Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

12.  Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Pracownik Urzędu Gminy Brzeźnica:

p. Elżbieta Całus – pokój nr 35 lub pod telefonem (33) 879 20 29 wew. 51.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym jego etapie.

 

14. Informacje ogólne

 

  1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
  2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o nim zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
  5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

15. Ochrona danych osobowych – RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, pisząc na adres siedziby Administratora

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4.Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Załączniki do pobrania : 

 

1. Ofertapobierz