ZP.271.67.2022.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Brzeźnicy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00053870/01 w dniu 2022-02-10.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Część I: budowa stacji uzdatniania wody

 

 

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofert

 

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
 1. 

Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech

ul. Sejneńska 7

15-399 Białystok

60,00 pkt.40,00 pkt.100,00 pkt.
 2. 

Instal Kraków S. A.

ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

44,19 pkt.40,00 pkt.84,19 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok z całkowitą ceną brutto 8 480 850,00 zł oraz 60 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.


Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

 


 

Część II: dostawa ciągnika z beczką do przewozu wody pitnej

 

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofert

 

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
1.

Urson Sp. z o. o.

ul. Lazurowa 56

32-642 Włosienica

60,00 pkt.0 pkt.60,00 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Urson Sp. z o. o., ul. Lazurowa 56, 32-642 Włosienica z całkowitą ceną brutto 574 410,00 zł oraz 12 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.

 

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 0% uzyskując w tym kryterium 0 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 60 pkt.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

Otrzymują:

 

1. Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

2. Instal Kraków S. A., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków

3. Urson Sp. z o. o., ul. Lazurowa 56, 32-642 Włosienica

4. www.brzeznica.pl

5. https://miniportal.uzp.gov.pl/

6. a/a