PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

 

ZP.271.157.2022

 

Wykonawcybiorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka”

         

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi: 

 

Pytania III:

1.  Umowa podaje w §14 ust. 1. 1) zawiera zapisy niezgodne z ustawą PZP tj. „opóźnienie” i „opóźnienia”.

Powyższe powoduje, że umowa obarczona jest wadą wymagającą stosownej korekty odpowiednio na słowo „zwłokę” i „zwłoki”, o co wnosimy.

 

Ad 1. W §14 ust. 1. 1) akceptujemy zmianę zapisów umowy, zapis "opóźnienie" zastąpienie słowem "zwłoka".

 

2.  Umowa podaje w §16 ust. 2. b) podaje:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku:

b) w zakresie terminu wykonania umowy:

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w przypadku działania siły wyższej ( przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych ) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz w związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami nadzwyczajnymi.

Cytowany zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni sportowej. Zamawiający określa własną definicję niekorzystnych warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis „wyjątkowo” Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo jeśli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające i ich skutki wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu poprzez usunięcie treści: „wyjątkowo” i dodanie po „atmosferycznych” treści: uniemożliwiające i ich skutki wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi.

 

Ad 2. W § 16 ust. 2 umowy dokonuje się zmiany w zakresie:

"W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót..."

 

3. Ze względu na wykonanie przez nas robót pierwszego etapu stwierdzamy, że zamawiany zakres robót określony w przedmiarze robót jest powielony mimo jego wykonania. Chodzi o roboty w zakresie podbudów z kruszyw.

W związku z powyższym proszę o stosowną korektę przedmiaru robót.


Ad3. Ilość i grubość podbudów z kruszyw należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Ilości podane w przedmiarze nie powielają się, gdyż dotyczą innego miejsca wbudowania (dojście do ławek, istniejący plac szkolny) na terenie budowy. Górna warstwa tłuczniowa grub. 3-4 cm na boisku jest przewidziana do wymiany ze względu na zabrudzenia cząstkami gruntu.

 

4. Zwracamy uwagę na konieczność korekty projektu w zakresie wykonania odpowiedniej konstrukcji piłkochwytów ze względu na poziom ich posadowienia względem poziomu płyty boiska. Przypominamy, że na etapie realizacji pierwszego etapu Zamawiający zdecydował wykonanie zamiast obrzeży betonowych obramowania typu L a udostępniony projekt jest taki sam jak do pierwszego postępowania.


Ad4. Konstrukcję piłkochwytów wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który określa parametry ich wykonania. Wykonanie konstrukcji piłkochwytów przy obramowaniu boiska typu „L” od strony wschodniej określono w przedmiarze robót. Rodzaj prac związanych z wykonaniem konstrukcji piłkochwytów przy obramowaniu z obrzeży na ławie betonowej czy typu „L” wys. 50 cm niczym się nie różni.

 

5. Projekt przewiduje dla boiska wielofunkcyjnego nawierzchnię PU typu NATRYSK, czyli nawierzchnię dedykowaną na bieżnie a nie na boiska tego typu jak zamawiane, Rekomendujemy zmianę nawierzchni na boisko wielofunkcyjne na nawierzchnię PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm), która jest znacznie trwalsza od nawierzchni PU typu NATRYSK. Struktura wierzchniej warstwy nawierzchni PU typu NATRYSK jest bardziej chropowata niż typu EPDM 2S dlatego jest dedykowana na bieżnie a nie na boiska wielofunkcyjne. Czy Zamawiający zmienia typ nawierzchni PU na boisku wielofunkcyjne na typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm)?

Ad 5. Należy wykonać zgodnie z projektem.

 

6. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Ad6. Do wykonania nawierzchni PU należy użyć materiałów, które posiadają atesty higieniczne, PZH, deklaracje zgodności, które są zgodne z wymogami PN-EN 14877.

 

7. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Ad 7. Tak, kolor ceglasto-czerwony.

 

8. W związku z niepewną sytuacja rynkową wpływająca negatywnie na wykonawców uczestniczących w postepowaniach przetargowych, proszę wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Ad 8. Zamawiający nie dokonuje zmiany.

 

9. Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Ad 9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 358 510,95 zł brutto. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.brzeznica.pl/ w zakładce dotyczącej przedmiotu zamówienia oraz na mini portalu www.miniportal.uzp.gov.pl.

 

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

 

 

Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 


 

ZP.271.157.2022

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00170128/01 z dnia 2022-05-20.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.157.2022 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka” kwotę 358 510,95 zł brutto.

 

 

 


 

ZP.271.157.2022

Brzeźnica, 27.05.2022r.

 

  

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka”

         

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania i udzielone odpowiedzi: 

 

Pytania I :

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SWZ

Tymczasem w przedmiarze robót zakres ten został ograniczony. Proszę, więc o potwierdzenie, że należy wycenić prace wskazane w przedmiarze robót. Zakres SIWZ i dokumentacja projektowa do której odwołuje się SIWZ wskazuje zakres większy.

 

Ad 1.  Z uwagi  na już częściową realizację zakresu robót prace objęte niniejszym postępowaniem należy wycenić według przedmiaru robót,  ale zgodnie z dokumentacją w tym zakresie. W celu prawidłowego oszacowania kosztów realizacji sugerujemy dokonanie wizji w terenie.

 

Pytania II :

 

1. Proszę o potwierdzenie układu warstw pod kostką brukową - czy zgodnie z przedmiarem? (brak przekroju w dokumentacji). Jaki typ kostki zastosować?

 

Ad 1.  Warstwy należy wykonać wg przedmiaru robót. Kostka typ Holland 20x10 cm.

  

2. W SIWZ jest napisane: budowa boiska wielofunkcyjnego (płyta główna boiska koloru ceglastego i zielonego) z możliwością gry w siatkówkę , koszykówkę, tenisa i piłkę ręczną wraz z dostawą zestawu do wszystkich gier. W przedmiarze robót wskazano dostawę sprzętu do tenisa i bramki ręcznej. Brak pozostałych elementów wyposażenia sportowego- proszę o wyjaśnienia.

 

Ad 2.  Wyposażenie boisk uwzględniono w dokumentacji oraz  przedmiarze robót:

poz. 15 przedmiaru - siatkówka

poz. 16 przedmiaru – koszykówka

poz. 17 przedmiaru – tenis

poz. 18 przedmiaru - piłka ręczna

poz. 19 przedmiaru - ławki z oparciem

  

Pytanie III :

 

1. Proszę o udostępnienie załączników w formie edytowalnej.

 

Aa.1 Załączniki w wersji edytowalnej zamieszczono na stronie internetowej www.brzeznica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotu zamówienia oraz na mini portalu www.miniportal.uzp.gov.pl

 

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie. 

 


 

Treść Ogłoszenia - pobierz

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZpobierz
2. Załącznik nr 1 do SIWZpobierz
3. Załącznik nr 4 - Projekt Umowypobierz