ZP.271.170.2022

 

Brzeźnica, dnia 24.06.2022r.

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach : Paszkówka – Bęczyn ul. Bugaj w km 0+000 – 0+170, Paszkówka ul. Wspólna w km 0+000 – 0+160 oraz Tłuczań – Nowe Dwory ul. Leśna w km 0+000 – 0+320 w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych„ ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00202351/01 z dnia 09.06.2022r.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP.271.289.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach : Paszkówka – Bęczyn ul. Bugaj w km 0+000 – 0+170, Paszkówka ul. Wspólna w km 0+000 – 0+160 oraz Tłuczań – Nowe Dwory ul. Leśna w km 0+000 – 0+320 w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych” kwotę 297.021,84zł brutto.

 

 


Treść Ogłoszenia

 

Załączniki do pobrania : 

 

1. Ogłoszeniepobierz
2. SIWZpobierz
2.1Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowypobierz
3. Załącznik nr 1.1. droga PASZKÓWKA -BĘCZYNpobierz
4. Załącznik nr 1.2. droga  PASZKÓWKA UL. WSPÓLNApobierz
5. Załącznik nr 1.3. droga Tłczań - Nowe Dworypobierz
6. Załącznik nr 7 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNApobierz
7. Załącznik nr 8.1. Przedmiar - droga Paszkówka - Bęczynpobierz
8. Załącznik nr 8.2.Przedmiar - droga Paszkówkapobierz
9. Załącznik nr 8.3. Przedmiar droga Tłuczań - Nowe Dworypobierz