ZP.271.157.2022

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszkówka

 

Działając zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert Wykonawców:

                                                                                                                               

1. Oferta nr 2: AMD SPORT SP.Z O.O., 60-458 POZNAŃ, ul. Izbicka 5/7, cena oferty brutto 357.315,00 zł

 

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy - Pzp

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3, 4 i 6 ustawy Pzp, albowiem jest ona: niezgodna z przepisami ustawy, nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.


Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 31.05.2022 r. o godz. 18:26 Wykonawca złożył na platformie miniPortal Formularz oferty w postaci elektronicznej. Odszyfrowana oferta liczy 7 plików spakowanych do archiwum w formacie .zip, ale żaden plik ani też folder skompresowany nie został opatrzony podpisem zaufanym, osobistym czy elektronicznym. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że w przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego złożona oferta będzie nieważna. Z art. 73 § 1 k.c. wynika natomiast, że niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem zaufanym albo osobistym, stanowiącej dokumentową formę czynności prawnej, skutkuje jej nieważnością. Złożenie oferty w niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Formularz oferty winien być zatem zeskanowany w całości i zamieszczony jako jeden plik (jeden dokument), a następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź wszystkie dokumenty powinny zostać skompresowane do jednego pliku, opatrzonego odpowiednim podpisem elektronicznym. Natomiast w przypadku zamieszczenia osobnych plików, każdy plik winien być opatrzony podpisem elektronicznym. Złożony w niniejszym postępowaniu Formularz oferty Wykonawcy zawiera nieważne i nieskuteczne oświadczenie woli w zakresie warunków zamówienia, w tym w szczególności ceny ofertowej brutto oraz okresu udzielonej gwarancji i rękojmi, stanowiących kryteria oceny ofert. W takim przypadku oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z ustawą – Pzp oraz nieważna na podstawie art. 73 § 1 k.c., w związku z czym podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy Pzp.

 

2. Oferta nr 8: Andrzej Łopata ROTOPROFI SPORT, ul. Podhalańska 40, 34-700 RABKA ZDRÓJ, cena oferty brutto 353.354,40 zł

 

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy - Pzp

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3, 4 i 6 ustawy Pzp, albowiem jest ona: niezgodna z przepisami ustawy, nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.


Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 06.06.2022 r. o godz. 09:45 Wykonawca złożył na platformie miniPortal Formularz oferty w postaci elektronicznej. Odszyfrowana oferta liczy 4 pliki spakowane do archiwum w formacie .zip, ale żaden plik ani też folder skompresowany nie został opatrzony podpisem zaufanym, osobistym czy elektronicznym. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oznacza to, że w przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego złożona oferta będzie nieważna. Z art. 73 § 1 k.c. wynika natomiast, że niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem zaufanym albo osobistym, stanowiącej dokumentową formę czynności prawnej, skutkuje jej nieważnością. Złożenie oferty w niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Formularz oferty winien być zatem zeskanowany w całości i zamieszczony jako jeden plik (jeden dokument), a następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź wszystkie dokumenty powinny zostać skompresowane do jednego pliku, opatrzonego odpowiednim podpisem elektronicznym. Natomiast w przypadku zamieszczenie osobnych plików każdy plik winien być opatrzony podpisem elektronicznym. Złożony w niniejszym postępowaniu Formularz oferty Wykonawcy zawiera nieważne i nieskuteczne oświadczenie woli w zakresie warunków zamówienia, w tym w szczególności ceny ofertowej brutto oraz okresu udzielonej gwarancji i rękojmi, stanowiących kryteria oceny ofert. W takim przypadku oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z ustawą – Pzp oraz nieważna na podstawie art. 73 § 1 k.c., w związku z czym podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania.


Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

 

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W dniu 03.06.2022 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 358 510,95 zł brutto. W niniejszym postępowaniu złożono 8 ofert:

 

Oferta nr 1: SPEED INVEST SP Z O. O., 05-200 WOŁOMIN ul Parkowa 12 – W trakcie czynności otwarcia ofert Zamawiający nie miał możliwości otwarcia pliku oferty i w związku z tym zapoznania się z jej treścią przy równoczesnym braku wpisu oferenta na platformie mini portal wskazuje na nieprawidłowość w przesłaniu oferty. Reasumując ofertę należy uznać za złożoną nieskutecznie, tym samym należy uznać, że oferta Wykonawcy nie została złożona.

Oferta nr 2: AMD SPORT SP.Z O.O., 60-458 POZNAŃ ul. Izbicka 5/7, cena oferty brutto 357.315,00 zł – oferta odrzucona.

Oferta nr 3: Firma Usługowo – Handlowo Produkcyjna „TRANSKOP” Łukasz Sopicki, 34-100 WADOWICE, Jaroszowice 176, cena oferty brutto 412.872,93 zł

Oferta nr 4: ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik, 32-626 JAWISZOWICE, ul. Wiśniowa 21, cena oferty brutto 378.887,21 zł

Oferta nr 5: HYDROWIT Władysław Witek, 34-114 TŁUCZAŃ ul. Zadziele 182, cena oferty brutto 441.464,84 zł

Oferta nr 6: P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska, 87-617 BOBROWNIKI, ul.Lipowa7, cena oferty brutto 412.050,00 zł

Oferta nr 7: ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53 lok.6, 90-130 ŁÓDŹ, cena oferty brutto 367.770,00 zł

Oferta nr 8: Andrzej Łopata ROTOPROFI SPORT, ul. Podhalańska 40, 34-700 RABKA ZDRÓJ, cena oferty brutto 353.354,40 zł – oferta odrzucona.


Odrzuceniu podlegają dwie oferty najtańsze - Oferta nr 2 i Oferta nr 8. Pozostałe oferty przewyższają kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych Gminy, Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.


Zachodzi zatem przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 

Otrzymują:

 

1. www.brzeznica.pl