ZP.271.170.2022

 

 

Brzeźnica, dnia 27.06.2022r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach : Paszkówka – Bęczyn ul. Bugaj w km 0+000 – 0+170, Paszkówka ul. Wspólna w km 0+000 – 0+160 oraz Tłuczań – Nowe Dwory ul. Leśna w km 0+000 – 0+320 w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00202351/01 z dnia 09.06.2022r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.06.2022r. w postępowaniu pn. „Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach : Paszkówka – Bęczyn ul. Bugaj w km 0+000 – 0+170, Paszkówka ul. Wspólna w km 0+000 – 0+160 oraz Tłuczań – Nowe Dwory ul. Leśna w km 0+000 – 0+320 w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – znak ZP.271.170.2022 Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje następujące informacje po otwarciu ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Cena oferty bruttoGwarancja (m-cy)
 1. 

 

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

 

237 799,06

72

 2. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Wodna 4

30-556 KRAKÓW

 

319 712,62

72

 3. 

 

Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

ul. I. Krasickiego 18A

32-566 Alwernia

 

265 596,82

72

 

Otrzymują:

 

1. www.brzeznica.pl

2. https://miniportal.uzp.gov.pl/

3. a/a