ZP.271.268.2022

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00340258/01 z dnia 2022-09-08.

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.268.2022 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa” kwotę 7 374 183,39 zł brutto.

 

 


ZP.271.268.2022

 

Brzeźnica, 16.09.2022r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

                                        

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym „Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Kossowa”

           

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostało złożone zapytanie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie :

Jako potencjalny oferent zwracam się do Państwa z wnioskiem o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2,5%.W czasie kiedy na rynku budowlanym nastąpił znaczących skok cen materiałów, robocizny oraz wzrost oprocentowania kredytów, co ma znaczący wpływ na realny koszt produkcji budowlanej, taki zabieg pozwoli na obniżenie ceny
ofertowej i ma przełożenie na wszystkich oferentów. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2,5%.

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zmianie uległy postanowienia SWZ w zakresie:

  • Pkt. V Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy otrzymuje brzmienie: Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2,5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
  • Załącznik nr 4 Projekt umowy w § 13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto...

 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytania wraz z odpowiedzią zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.brzeźnica.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-2022, oraz na https://miniportal.uzp.gov.pl/, na której zamieszczona jest SWZ.

 

Załączniki : 

 

1. Pismo Pytania i Odpowiedzipobierz
2. SIWZ po zmianachpobierz
3. Projekt Umowypobierz

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 


Treść Ogłoszenia

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Dokumentacjapobierz