ZP.271.269.2022

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku ( t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

              

Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na:

„Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica”

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Brzeźnica,

ul. Krakowska 109,

34-114 Brzeźnica

NIP : 551-11-23-918

2. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 90650000-8 Usługi usuwania azbestu

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć azbestowo-cementowych (falistych i płaskich),z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica.

2) Przygotowanie do transportu, ważenie odpadów, załadunek i transport azbestu na miejsce składowania (utylizacji) leży po stronie Wykonawcy. Transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu ze względu na konieczność dojazdu do miejsc trudno dostępnych np.  małe podwórka.

3) Dane dotyczące dokładnej lokalizacji miejsca składowania wyrobów zawierających azbest pochodzących z prywatnych nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

4) Demontaż, odbiór i usuwanie wyrobów azbestowych mogą dokonywać jedynie osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

5) Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.

6) Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

7) Dowodem wywiezionego odpadu z każdej posesji będzie protokół odbioru wyrobów zawierających azbest, potwierdzony przez właściciela nieruchomości.

8) Do faktury wystawianej po odbiorze wyrobów zawierających azbest Wykonawca przekaże Zamawiającemu  zbiorczą kartę przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz odrębne karty (protokoły) odbioru wyrobów zawierających azbest potwierdzone przez  każdego właściciela nieruchomości.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu odbioru do wartości środków posiadanych w budżecie Gminy Brzeźnica

10) Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w :

a)      Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

b)     Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ), - Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ),

c)      Ustawie z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680 ),

d)     Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756 ),

e)      Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz.1824),

f)      Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31),

g)     Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),

3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy:

1. których zakres działalności obejmuje świadczenie usług w zakresie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,

2. posiadają aktualną umowę zawartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju odpadów

3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

4. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,

5. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym, zdolnym do wykonania zamówienia,

 

4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest
 3. Zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodne z obowiązującym stanem prawnym,
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

5. Cena oferty:

 

Wykonawca winien wycenić odbiór, transport i utylizację 1 tony wyrobów zawierających azbest,  o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

6. Kryteria wyboru i ocena ofert:

 

 1. O wyborze oferty będzie decydować całkowita cena brutto.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%

 

7. Informacje ogólne:

 

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie oryginałów, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.
 3. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. W przypadku wpłynięcia 1 oferty która będzie spełniać wymogi Zamawiającego (zgodna ze specyfikacją) Zamawiający może dokonać wyboru oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

8. Termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022r.

 

9. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

 

Załączony formularz Nr 1 do zaproszenia do składania ofert należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierem lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica” na Dzienniku Podawczym (pokój nr 4) Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2022r. do godziny 12.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

 

Grzegorz Podleś, tel. 33 879 20 29 wew. 34

 

11. Dodatkowe wymagania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.  Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) firma musi posiadać sprzęt i odpowiednie urządzenia do usunięcia wyrobów zawierających azbest, natomiast pracownicy firmy muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu.

 

  

12. Ochrona danych osobowych – RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-312 Brzeźnica.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego zapytania ofertowego pn. „Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica” oraz zawarcia i wykonywania umowy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy i wykonanie jej postanowień oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe będą tylko osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania, czas trwania umowy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

7. Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników, przy czym zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w postępowaniu i ewentualnego zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może odrzuceniem jego oferty.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Załączniki:

 

1. Formularz ofertowypobierz

 

 

  
ZATWIERDZIŁ:

/-/ Bogusław Antos