ZP.271.245.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 470009K wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budową i przebudową zjazdów oraz chodników w miejscowości Brzeźnica” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00294519/01 w dniu 2022-08-05.

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Lp.Nazwa WykonawcyLiczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancjiSuma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
 1. 


EUROVIA POLSKA S.A

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

ul. Irysowa 1

55-040 KOBIERZYCE

56,41 pkt.40,00 pkt.96,41 pkt.
 2. 


Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec

ul. Adama Mickiewicza 72 – Wygiełzów

32-551 BABICE

60,00 pkt40,00 pkt.100,00 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Transportowe WIKOS FRESH Michał Starzec ul. Adama Mickiewicza 72 – Wygiełzów, 32-551 BABICE z całkowitą ceną brutto 3 618 282,56 zł oraz 60 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.


Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Otrzymują:

 

1. EUROVIA POLSKA S.A z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, 55-040 KOBIERZYCE

2. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec ul. Adama Mickiewicza 72 – Wygiełzów, 32-551 BABICE

3. www.brzeznica.pl

4. https://miniportal.uzp.gov.pl/

5. a/a