ZP.271.349.2022

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109 ) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID”

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Zapytanie III:

 

 Pytanie 1 :

Kto będzie odpowiadał za przeglądy okresowe/serwisy zamontowanych urządzeń w czasie trwania gwarancji?

Odpowiedź 1:

Za przeglądy okresowe/serwisy zamontowanych urządzeń w czasie trwania gwarancji odpowiada Wykonawca.

 

 Pytanie 2

Czy przy wymianie istniejącej klimatyzacji należy również wymienić orurowanie? Jeśli tak prosimy podać przybliżoną długość orurowania lub udostępnić projekt/plan usytuowania klimatyzatorów wewnętrznych i zewnętrznych w celu rzetelnego oszacowania kosztów.

Odpowiedź 2:

Do pomieszczenia nr 1.4 długość orurowania 13 m, do pomieszczenia nr 1.5 długość orurowania 8 m.

 

 Pytanie 3

Czy należy również wymienić instalację odprowadzania skroplin? Proszę wskazać miejsce włączenia skroplin do kanalizacji.

Odpowiedź 3

Nie będzie wymieniana instalacja odprowadzania skroplin, będzie tylko wpięcie do nowej lokalizacji, należy przyjąć 4 m nowej instalacji.

 

Pytanie 4

Proszę wskazać na rysunku gdzie i skąd należy przenieść jednostki wewnętrzne o mocy do 2,8kW. Czy planowana jest również wymiana orurowania przy przeniesieniu.

Odpowiedź 4

W zał. rysunek prezentujący lokalizację jednostek wew. >> pobierz

 

 

Wprowadzone wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.brzeźnica.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-2022,

oraz nahttps://miniportal.uzp.gov.pl/, na której zamieszczona jest SWZ.

 

 


 

ZP.271.293.2022

 

 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00387175/01 z dnia 2022-10-11

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak. ZP.271.232.2021 informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109 ) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie  i rozprzestrzenianie się COVID” kwotę 457 462,93 zł brutto.

 

 

 


ZP.271.349.2022

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109 ) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID”

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Zapytanie I:

 

Pytanie 1 :

Pytanie dotyczy pracy z centralnym monitoringiem opraw. Jaki jest producent centralnego monitoringu opraw ? Lub proszę o informację jakiego producenta oprawy awaryjne mają być montowane w budynku zgodnie z ogłoszonym przetargiem.


Odpowiedź 1:

Oprawy nie będą pracowały z centralnym monitoringiem opraw.

Dowolny producent opraw który posiada deklaracje zgodności i certyfikaty CE,

główne parametry opraw to:

a) Oprawa awaryjna 3x1W LED, IP20, 1h

b) Oprawa awaryjna 3x1W LED, IP65, 1h

 

 

 

Zapytania II:

 

Pytanie. 1

poz. 91 Przedmiaru robót „Balustrada pochylni wys. 1.10 m z pochwytami stalowymi na wys. 75, 90 i 110 cm – cynkowana, malowana – 28,00 mb

Proszę o uściślenie rodzaju stali na balustradę oraz wypełniania. W przedmiarze robót jest podana stal czarna ocynkowana i malowana, na rys. A10 podano stal nierdzewną z rury fi 38x3.2, a według Opisu Technicznego pkt 1.5 Poręcze podjazdu i konstrukcja balustrad ma być wykonana z profilu rurowego średnicy fi 38,0/3,2 ze stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrad ze szkła hartowanego mocowanego do słupków konstrukcji balustrady.

Dodatkowa uwaga wykonawcy dotycząca pokrycia podjazdu kratą pomostową o oczku 33x33 mm, chodzi o bezpieczeństwo pieszych, kobiety wchodzące w butach w szpilkach, czy nie lepiej zastosować gęściejszą kratę to tylko luźna propozycja.

  

Odpowiedź na Pytanie 1 poz. 91 Przedmiaru

Balustrada pochylni wys. 1,10 m z pochwytami stalowymi na wys. 75, 90 i 110 cm, wypełnienie o prześwicie 12 cm od poz. 0,485 m, cynkowana ogniowo i malowana. Krata pomostowa bez zmian.

 

Pytanie. 2

Poz. 31.32 Przedmiaru. Wejście zewnętrzne do budynku – wykonanie z prefabrykatów betonowy barwionych o wym. 0,35x0,15 m2

Brak montażu balustrad schodowych.

Wg opisu technicznego PKT. 1.6. Schody zewnętrzne Projektuje się remont schodów zewnętrznych, zbrojone na podbudowie z kruszywa. Płyta główna schodów gr. 12 cm zbrojona dołem siatką prętów #10 co 15 cm wylewana na mokro betonem B20 na podkładzie z chudego betonu. Schody należy zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową i obłożyć okładziną zewnętrzną kamienną lub płytkami gresowymi na kleju mrozoodpornym. Powierzchnia okładziny poziomej schodów musi być antypoślizgowa. Poręcze schodów i konstrukcja balustrad z profilu rurowego średnicy fi38,0/3,2 ze stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrad ze szkła hartowanego mocowanego do słupków konstrukcji balustrady.

Co należy ująć w ofercie remontu schodów zewnętrznych?


Odpowiedź na Pytanie 2 poz. 31.32 Przedmiaru

Fundament pod schody wg poz. 31 przedmiaru.

Stopnie schodowe wykonać z prefabrykowanych bloków betonowych np. typ Novator Bruk-bet, spocznik z kostki Urbanit ujęta w poz.88 – lub równoważny.

Pochwyt stalowy cynkowany ogniowo i malowany proszkowo na ścianie budynku dług. 2,10 m

 

Pytanie 3 poz. 41 Przedmiaru

Ścieżki dotykowe szer. 30 cm z listew lub guzów ze stali nierdzewnej316L, samoprzylepne Wg dostawcy materiałów o Ścieżki prowadzące wytycza się tylko z listew, czy na”trasie” występują również pola uwagi? Wyznaczane są z guzów i informują o możliwej zmianie kierunku bądź przeszkodzie

Odpowiedzi


Odpowiedź Pytanie 3 poz. 41 Przedmiaru

Na trasie 5,8 m będą 3 pola zmiany kierunku trasy.

 

Wprowadzone wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

 

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.brzeźnica.pl/przetargi/zamowienia-publiczne-2022,

oraz na https://miniportal.uzp.gov.pl/, na której zamieszczona jest SWZ.

 

 

 


Treść Ogłoszenia

 

Załączniki do Pobrania :

 

1. Załączniki od 1 do 8pobierz