Brzeźnica, dnia 24 listopada 2022 r.

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

 

 

Dotyczy postępowania : Dostawa żywności dla Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa sp. z o.o. na okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Ogłoszenie nr 2022/BZP 00450242/01

 

1. Czy Zamawiający w dokumentacji do ww. zamówienia załączył właściwy dokument SWZ? Zawiera on informacje o złożeniu oferty przez miniPortal (ogłoszenie mówi o portalu eZamówienia) oraz podaje termin składania ofert na 13.09.2022 r.

Odp. Nastąpiła pomyłka w SWZ. Termin składania ofert przez eZamówienia to 30.11.2022 r.2. Czy oferta ma być złożona za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl?

Odp. Tak3. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający zawarł informację, że wymaga od Wykonawców złożenia oferty w formie katalogu elektronicznego, natomiast SWZ zawiera informację, że Zamawiający tego nie wymaga. Wykonawca prosi o
wyjaśnienie w tym zakresie.

Odp. Nastąpiła pomyłka w SWZ. Zamawiający wymaga złożenia oferty w katalogu elektronicznym.4. Czy VAT jaki Wykonawcy mają przyjąć do obliczeń to stale obowiązująca stawka VAT - 5% w przypadku jaj, czy powinno być to 0% zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu składania ofert?

Odp. Wymagana jest cena netto plus obecnie obowiązująca stawka VAT. Zmiana stawki VAT nie wpływu na cenę zawartą w ofercie.5. Czy drugim kryterium oceny ofert jest częstotliwość dostaw w tygodniu czy czas realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia? Oceni podlegać będzie minimalny termin dostawy wymagany przez Zamawiającego tj. w przypadku jaj będzie to  Dostawa 2 razy w tygodniu do godz.600 - 10.30 Termin dostawy wymagany przez Zamawiającego 40%, w przypadku podania innego terminu dostawy 0%

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania dostaw jaj świeżych 1 raz w  tygodniu?

Odp. Jak w pytaniu 6.7. Czy dostawy mają być realizowane tylko na adres: ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica?

Odp. Zgodnie z formularzem ofertowym Dostawa do Kuchni działającej przy PEK sp. z o.o. ul. Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica8. Czy Zamawiający rozważy dodanie do umowy zapisu obejmującego możliwość zmiany ceny w przypadku zmian inflacji (o zmianę wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS) oraz z powodu wystąpienia
dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne, itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy?

Odp. Tak

 

 


Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żywności na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zakresie następujących części :

 

 

1.         CZĘŚĆ NR 1

MROŻONKI OWOCOWE I WARZYWNE - (CPV: 15331170-9),

2.         CZĘŚĆ NR 2

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE - (CPV 15800000-6)

3.         CZĘŚĆ NR 3

MIĘSO DROBIOWE - (CPV: 15112000-6),

4.         CZĘŚĆ NR 4

JAJA ŚWIEŻE - (CPV: 03142500-3),

5.         CZĘŚĆ NR 5

MIĘSO WIEPRZOWE - (CPV: 15110000-3),

6.         CZĘŚĆ NR 6

MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE - (CPV: 15500000-3),

7.         CZĘŚĆ NR 7

PIECZYWO - (CPV: 15810000-9),

8.         CZĘŚĆ NR 8

RYBY MROŻONE - (CPV: 15229000-9),

9.         CZĘŚĆ NR 9

SOKI OWOCOWE I WARZYWNE (CPV: 15320000-7)

10.       CZĘŚĆ NR 10

WARZYWA I OWOCE - (CPV: 03200000-3),

11.       CZĘŚĆ NR 11

ZIEMNIAKI I WARZYWA OBRANE (CPV: 15330000-0)

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną dowolną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia oznaczonych numerami od 1 do 11.

 

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty należy złożyć elektronicznie na Platformie ZP ezamowienia.gov.pl w terminie do 30 listopada 2022 r. do godziny 10:00 W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica w dniu 30 listopada 2022 r. o godzinie 11.00.

 

Załączniki do pobrania: 

 

1. SWZpobierz
2. Załączniki do przetargupobierz
3. Ogłoszeniepobierz