ZP.271.349.2022

 

Brzeźnica, dnia 01.12.2022r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja - dostosowanie obiektu administracji gminnej w Brzeźnicy (ul. Krakowska 109 ) w zakresie zapewnienia szeroko pojętej dostępności przestrzeni publicznej mającej na celu zwalczanie zakażenia, zapobieganie i rozprzestrzenianie się COVID” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00424788/01 z dnia 2022-11-04.

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

Lp.Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena ofert

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji
Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

Zakład remontowo – Budowlany „MAR – BUD” Marian Kowalówka

Ochodza 117

32-051 Wielkie Drogi

50,43 pkt.40,00 pkt.90,43 pkt.
 

Miłosz Biczak

Brak możliwości otwarcia oferty

Komunikat: niewłaściwy format lub plik uszkodzony.

Przyczyna niemożliwości zapoznania się z ofertą leży po stronie wykonawcy. Oferta została uznana, za nie złożoną przez Wykonawcę (zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 62 § 2 Kc, tj.: „oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.

 

DOMAR Krystian Góra

ul. Janowicka 136A

43-344 Bielsko - Biała

46,80 pkt.40,00 pkt.86,80 pkt.
 

Firma Remontowo – Budowlana

Andrzej Mrowiec

ul. Spokojna 9, 34-114 Brzeźnica

55,35 pkt.40,00 pkt.95,35 pkt.
 

Firma Usługowo –Remontowo – Budowlana

Andrzej Szymula

ul. Zagroda 4, 34-115 Łączany

60,00 pkt.40,00 pkt.100,00 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Usługowo–Remontowo–Budowlanej ANDRZEJ SZYMULA, ul. Zagroda 4, Łączany, 34-115 Ryczów z całkowitą ceną brutto 419 676,00 oraz 60 miesięczną gwarancją na całość zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.

 

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena za całość zamówienia - 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt, okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40% uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 100 pkt.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.

 

Zamawiający, informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129).

Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

 

Otrzymują:

 

1.Zakład Remontowo – Budowlany „MAR – BUD” Marian Kowalówka, 32-051 Wielkie Drogi, Ochodza 117

2. Miłosz Biczak

3. DOMAR Krystian Góra ul. Janowicka 136A, 43-344 Bielsko – Biała

4. Firma Remontowo – Budowlana Andrzej Mrowiec ul. Spokojna 9, 34-114 Brzeźnica

5. Firma Usługowo –Remontowo – Budowlana Andrzej Szymula, ul. Zagroda 4,34-115 Łączany

6.www.brzeznica.pl

7.https://miniportal.uzp.gov.pl

8.a/a