ZP.271.149.2021

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

Dotyczy postępowania pn.

„Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach : Bęczyn ul. Malownicza w km 0+000 – 0+200, Chrząstowice w km 0+000 – 0+ 300, Marcyporęba ul. Krótka 0+000 – 0+ 340, Łączany – Kossowa w km 0+000 - 630   w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00095222/01 z dnia 25.06.2021

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Gmina Brzeźnica, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2019r. poz. 2019) wyjaśnia :

 

Pytanie nr 1

Dotyczy § 1 ust. 4 projektu umowy : czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i jest wystarczająca do realizacji przedmiotowego zamówienia ?

Odpowiedź :

Dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego jest zgodna z przedmiarem i zakresem robót.

 

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1 pkt. b. Prosimy o określenie terminu wykonania w tygodniach, lub miesiącach chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną zgodnie z art. 436 pkt 1) Ustawy PP. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem.

Odpowiedź :

W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych, a co za tym idzie również wykonaniem rozliczenia dotacji, zobligowani jesteśmy do podania konkretnej daty ( zawierającej dzień – miesiąc – rok ) rzeczowego zakończenia realizacji zadania. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy Istotnych postanowień umowy bez zmian.

 

Pytanie nr 3

Dot. § 12 ust. 3 projektu umowy : wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do 50%.

Odpowiedź :

Zamawiający pozostawia zapisy Istotnych postanowień umowy bez zmian.

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia >> pobierz

 


TREŚĆ ZAMÓWIENIA - Zobacz

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Ogłoszeniepobierz
2. SIWZpobierz
3. Załącznik nr 1.1 Zgłoszemie droga Bęczynpobierz
4. Załącznik nr 1.2 Zgłoszenie droga Chrząstowicepobierz
5. Załącznik nr 1.3 Zgłoszenie droga Marcyporębapobierz
6. Załącznik nr 1.4 Zgłoszenie droga Łączany-Kossowapobierz
6.1Załacznik nr 4 Projekt Umowypobierz
7.Załącznik nr 7 - Szczegółowa Specyfikacja Technicznapobierz
8.Załącznik nr 8.1 Przedmiar Bęczynpobierz
9.Załącznik nr 8.2 Przedmiar Chrząstowicepobierz
10.Załącznik nr 8.3 Przedmiar Marcyporebapobierz
11.Załącznik nr 8. 4 Przedmiar Łączany - Kossowapobierz