Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr K470031 w miejscowości Paszkówka – Posmyków w km 0+000-0+450” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

 

 

4

 

 

Kwota dofinansowania: 75 278,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 94 098,15 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:


Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 20.11.2017r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, poboczy z klińca kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.