Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr K470052 w miejscowości Bęczyn – na przysiółek Góra w km 0+100-0+645” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

 4

 

Kwota dofinansowania: 89 346,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 111 683,12 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 20.11.2017r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, poboczy z klińca kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.