Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa w km 0+100-0+270 i 0+287-0+810” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

 

4

 

Kwota dofinansowania: 158 038,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 197 998,17 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutków klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 28.06.2019r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, nowej nawierzchni drogowej i poboczy.

 

 LACZANY