Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 0+000 do km 0+400 i od km 1+725 do km 1+937 oraz remont obiektu mostowego w km 0+5000 w miejscowości Nowe Dwory i Chrząstowice”

 

4

 

 

Dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Dróg Samorządowych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Kwota dofinansowania: 375 217,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 542 430,47 zł

 

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa przy drogach gminnych oraz poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

Okres realizacji projektu: 18.10.2019r. - 19.06.2020r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie obiektu mostowego oraz remont drogi. Na przedmiotowym odcinku zostały wykonane oznakowania drogowe pionowe.

 

 

MOST ND CH

MOST ND CH 2