Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr K470016 w miejscowości Kopytówka w km 0+000-0+500 ” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

4

 

Kwota dofinansowania: 96 543,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 120 679,73 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 14.12.2018r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, mechaniczne ścinanie wraz z wykonaniem poboczy z klińca kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.