Nazwa zadania: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – Brzeźnica w km 0+248-0+267” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

 

4

 

Kwota dofinansowania: 39 161,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 134 584,80 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz zwiększenie płynności ruchu.

Okres realizacji: do dnia 28.06.2019r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie wymiany pomostu drewnianego, remont przyczółków i zabezpieczenie antykorozyjne oraz wymiana nawierzchni bitumicznej.

 

 NOWE DWORY 1

 

NOWE DWORY 2