Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 470022K w miejscowości Marcyporęba w km 0+715 – 2+121” Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

4

 

Kwota dofinansowania: 273 051,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 549 235,54 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz zwiększenie płynności ruchu.

Okres realizacji projektu: 11.09.2019r. - 15.11.2019r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, nowej nawierzchni drogowej i poboczy. Zakres prac remontowych obejmował również odbudowę przydrożnych rowów.

 

 MARCYPOREBA