Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej NR K470056 w miejscowości Paszkówka – Kolonia w km 0+000-0+380 ” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

 

4

 

Kwota dofinansowania: 99 057,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 125 002,99 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 28.09.2018r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, mechaniczne ścinanie poboczy oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.

 

 PASZKOWKA 1

 

PASZKOWKA 2