Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr K470027 w miejscowości Marcyporęba w km 0+000-0+500 (Marcyporęba - Bachorowice)” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

 

4

 

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 144 898,13 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 15.10.2018r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, mechaniczne ścinanie wraz z wykonaniem poboczy z klińca kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.

 

 MARCYPOREBA 1

 

MARCYPOREBA 2