Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr K470047 w miejscowości Tłuczań – przez Pańskie Pola w km 0+700-2+622” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

 

4

 

 

Kwota dofinansowania: 343 271,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 429 088,89 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 30.10.2017r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, poboczy z klińca kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.