Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice w km 0+00-0+251 i 0+264-0+502 oraz 0+523-0+880” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

 

4

 

 

Kwota dofinansowania: 183 892,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 229 866,21 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 14.12.2018r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, mechaniczne ścinanie wraz z wykonaniem poboczy z klińca kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.