Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr K470054 w miejscowości Bęczyn – na Draboż w km 0+000-0+400 ” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.

 

4

 

Kwota dofinansowania: 89 530,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 111 913,27 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 28.09.2018r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, ścinanie poboczy, wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym oraz powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową.

 

 DROGA BECZYN DRABOZ 1

 

DROGA BECZYN DRABOZ 2