Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 47007K  w km 2+220 do km 2+327 oraz remont obiektu mostowego w km 0+138 w miejscowości Brzeźnica, Gmina Brzeźnica”.

 

 

4

 

Dofinansowane ze środków : Funduszu Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 


Kwota dofinansowania: 265 784,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 379.691,84 zł

 

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa przy drogach gminnych oraz poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019r. - 26.11.2019r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie prac remontowych mostu oraz odcinka drogi . Na przedmiotowym odcinku zostały wykonane oznakowania drogowe pionowe.

 

 BRZEZNICA MOST