Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Brzeźnica. Tytuł zadania publicznego: Wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży – „Spływ kajakowy”.

 

W dniu 23 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany złożyło do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację oraz przeprowadzenie spływu kajakowego, turystycznego  dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Brzeźnica.

Analiza w/w oferty wykazała, że:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).


Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109  lub poprzez pocztę e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 3 września 2021 roku.

 

Załącznik:

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO