DK Logo

Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało dodatkowe środki do budżetu LSR w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 478 000 EURO, które zostaną przeznaczone na dwa przedsięwzięcia: wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (w ramach podejmowania działalności gospodarczej) oraz tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań. Nabory na w/w przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone w pierwszym kwartale 2022 roku.

 

 

 

 

W 2022 roku po raz kolejny wsparciem zostaną objęci mieszkańcy obszaru Doliny Karpia, którzy pragną założyć własną działalność gospodarczą. Stowarzyszenie w najbliższym naborze przeznaczy dla nich środki w łącznej wysokości prawie 200 000 EURO, które mogą zostać przeznaczone między innymi na: budowę, modernizację oraz wyposażenie obiektów, zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości, zakup nowych maszyn, narzędzi, środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych), zakup oprogramowania komputerowego, patentów i licencji.

 

Wnioskodawca może otrzymać dotację w wysokości 70 000 PLN, z której to kwoty 56 000 PLN jest przekazywane w formie zaliczki po podpisaniu umowy
o dofinansowanie, a 14 000 PLN w formie refundacji po zrealizowaniu operacji.

Stowarzyszenie w najbliższym naborze przewidziało również środki w wysokości ponad 500 000 EURO na budowę, modernizację oraz wyposażenie obiektów stanowiących przestrzeń do wspólnych spotkań mieszkańców Doliny Karpia. Nowa oraz zmodernizowana infrastruktura będzie narzędziem do przywrócenia zjawiska integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, po ustąpieniu epidemii oraz związanych z nią obostrzeń.

 

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD, poprzez kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i telefoniczny (33/ 841 05 84) od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

 

 

 

Zapytanie Ofertowe


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

KONSULTANTA PRAWNEGO


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, których wartość mieści się w przedziale od 1000 do 6000 euro.

 

1. Warunki współpracy:

 

− warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,

− planowany termin realizacji świadczenia pracy: od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku,

− łączna ilość godzin do przepracowania – 3 godziny dwa razy w miesiącu (porady dla klientów Ośrodka), 1 godzina w miesiącu – konsultacje dla pracowników GOPS
− usługi muszą być świadczone przez osobę mającą uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata,
- oferty obejmujące świadczenie usług przez inne osoby, w tym aplikantów – nie będą
rozpatrywane,
− miejsce świadczenia usługi: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeźnicy

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy).

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę
rachunku.


2. Zakres obowiązków

 

- Prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego (konsultacji/porad prawnych) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

- Udzielanie porad i konsultacji w formie osobistego kontaktu, telefonicznie, mailowo lub przez wybrany komunikator.

- Poprawa jakości merytorycznej dokumentacji Ośrodka, w tym decyzji administracyjnych.

- Konsultacje prawne dla pracowników socjalnych GOPS.

- Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia (rejestr osób i form udzielonych porad/konsultacji)

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

 

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

− ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka

− udokumentowane doświadczenie zawodowe w formie oświadczenia o prowadzeniu praktyki w zawodzie prawnika lub zaświadczenie z pracy, świadectwo pracy.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

 

4. Wymagane dokumenty

 

− CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
− Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
− Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
− Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
− Oświadczenie o niekaralności,

− Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

− W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa prawnego.


5. Obowiązki Wykonawcy:

 

- Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sposób i termin składania ofert Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta cenowa na pełnienie funkcji KONSULTANTA PRAWNEGO” do dnia 24.01.2022r. Godz. 15.30

 

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data
i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji konsultanta prawnego).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez
Wykonawcę.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.


Osoba do kontaktu: Grzegorz Wojtas, tel: 33 823-23-83 wew. 30. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

Załączniki do pobrania : Oferta >> pobierz

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

PSYCHOLOGA


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, których wartość mieści się w przedziale od 1000 do 6000 euro.

 

1. Warunki współpracy:

 

− warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,

− planowany termin realizacji świadczenia pracy: od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku,

− łączna ilość godzin do przepracowania – 18 godzin w miesiącu

− usługi muszą być świadczone przez osobę mającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni wyższej,

- oferty obejmujące świadczenie usług przez inne osoby, nie będą rozpatrywane,
− miejsce świadczenia usługi: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeźnicy

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy).

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę
rachunku.


2. Zakres obowiązków

- Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

- Udzielanie poradnictwa w formie osobistego kontaktu, telefonicznie, mailowo lub przez wybrany komunikator.

- Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS.

- Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia (rejestr osób i form udzielonego poradnictwa)

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

− ukończone studia wyższe na kierunku psychologia

− udokumentowane doświadczenie zawodowe w formie oświadczenia o prowadzeniu praktyki w zawodzie psychologa lub zaświadczenie z pracy, świadectwo pracy.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów  i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

4. Wymagane dokumenty

− CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
− Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
− Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
− Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
− Oświadczenie o niekaralności,

− Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

− W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego.


5. Obowiązki Wykonawcy:

- Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sposób i termin składania ofert Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta cenowa na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA” do dnia 24.01.2022r. Godz. 15.30.

 

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji psychologa).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wojtas, tel: 33 823-23-83 wew. 30. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

Załączniki do pobrania : Oferta >> pobierz

 

 

Nr ogłoszenia: 1/2022

DK Logo

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:  


rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Ciąg dalszy >>> zobacz

 

 

 

Oczyszczalnie 2013 M

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wzorem lat ubiegłych przyjmowane będą wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

Wnioski można składać od 03.01.2022 r.w siedzibie Urzędzie Gminy Brzeźnica, przy ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, parter Biuro Obsługi Klienta.

Dotacja przyznawana jest w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Kwota przeznaczona na ten cel - 200 000,00 zł.

 

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

 

1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na terenie Gminy Brzeźnica, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

2. Kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 4.000,00 zł brutto za zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych po dniu podpisania umowy.

3. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

4. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wysokości przyznanej dotacji lub też o odmowie udzielenia dotacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą zawarcia umowy o dotacje pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Brzeźnica.

 

Wniosek o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie - pobierz

 

 

Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

 

1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, - pobierz

2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości, - pobierz

3) kopię pozwolenia na budowę obejmujące budowę budynku mieszkalnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków, wydane przez Starostę Wadowickiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

4) kopię zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Wadowickiego

5) kopię zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

6) kopię pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę Wadowickiego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania dla oczyszczalni, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

7) kopię mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3 lub 4,

8) opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków,

9) kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi w przepisach prawa;

10 ) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pobierz

Dokumenty, o których mowa pkt. 3,4,5 i 6 osoba/osoby składające wniosek składają w formie kopii, które potwierdzają za zgodność z oryginałem.

Po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, Wnioskodawca w terminie określonym w umowie, zawiadamia pisemnie Urząd Gminy Brzeźnica o zakończeniu jej budowy.


Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków - pobierz

 

 

Do zawiadomienia dołącza się następujące dokumenty:

 

1) kopię faktur wystawionych na Wnioskodawcę(oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki na zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) potwierdzenie zapłaty faktur ( kopia przelewu bankowego lub kopia potwierdzenia zapłaty gotówką),

3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Dofinansowaniu nie podlegają:

 

1. Koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.

2. Koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

4. Koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączyłączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

5. Koszty zakupu gruntów.

6. Koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych.

7. Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji.

 

Szczegółowe zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica określa Regulaminie stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz. 1508):


Uchwała Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (33) 879 20 29 wew. 24 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Brzeźnica.