TABLICA OGLGmina Brzeźnica poszukuje lokalu do wynajęcia na cele mieszkaniowe (2 pokoje, kuchnia, łazienka) o powierzchni 50m2 na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

 

FE RP MAL EU

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

Stowarzyszenie Nowa Perspektywa, ul. Kazimierza Wielkiego 31,

38-340 Biecz, NIP 738-214-84-54, Regon 361956894, KRS 0000563787

 

Nazwa zadania publicznego:

 

zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:  243 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące 00/100).

 

Uzasadnienie:

 

Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

34-114 Brzeźnica

ul. Krakowska 109

 

Ogłoszenie nr: K.210.1.2023

 

Informacja o Wynikach Naboru na stanowisko pracy

 

Referent w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrany został Pan Mateusz Gonciarczyk zamieszkały Marcyporęba.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Mateusz Gonciarczyk wykazał się znajomością przepisów prawnych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Brzeźnica, dnia: 2023-12-20

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

     

 

FE RP MAL EU

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Zarządzeniem Nr OS.0050.414.2023 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wójt Gminy Brzeźnica ogłaszanabór kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 21 grudnia 2023 roku (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Załączniki do pobrania :  

 

1. Formularz Zgłoszeniapobierz