FE RP MAL EU

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Zarządzeniem Nr OS.0050.414.2023 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wójt Gminy Brzeźnica ogłaszanabór kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 21 grudnia 2023 roku (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Załączniki do pobrania :  

 

1. Formularz Zgłoszeniapobierz

 

 

 

 

 

 

 

FE RP MAL EU

 

 

Zarządzenie Nr OS.0050.414.2023

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 29 listopada 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Załączniki do pobrania :  

 

1. Zarządzeniepobierz
2. Regulaminpobierz

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że w terminie wyznaczonym do  konsultacji  niniejszego projektu uchwały, do Urzędu Gminy Brzeźnica nie wpłynęła żadna opinia dotycząca projektu.

 

 

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie uchwalenia Programu  Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Wójt Gminy Brzeźnica

informuje o konsultacjach

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.

 

Termin konsultacji:

Od  13.11.2023 roku do 20.11.2023 roku.

 

Forma konsultacji: 

Konsultacje przybierają formę pisemnego wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały, które mogą być składane osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy EPUAP - adres skrytki0g1w8g2bvj                                                                                                        

 

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.

 

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Brzeźnica.

 

Projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.