FE RP MAL EU

 

Zarządzenie Nr OS.0050.222.2021

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 26 lipca 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Brzeźnica z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu"

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2020 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisani umowy do dnia 30 czerwca 2022 roku zadania publicznego Gminy Brzeźnica z zakresu pomocy społecznej, poprzez wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu".
  1. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Na realizację zadania, o którym mowa w §1, przeznacza się kwotę w maksymalnej wysokości 816 690,18 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 18/100) w tym:

 1. 690 341,40 zł koszty bezpośrednie
 2. 70 348,78 zł koszty pośrednie
 3. 56 000,00 zł w ramach wkładu własnego finansowego Gminy Brzeźnica

w następujących transzach:

 1. w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy – 408 345,09 zł
 2. do dnia 31 października 2021 roku – 408 345,09 zł

§3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica,
 2. na stronie internetowej Gminy Brzeźnica,
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

§5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzeźnica.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Regulamin >> pobierz