Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na okres do 3 lat lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność apteki w miejscowości Brzeźnica stanowiącego własność Gminy Brzeźnica.

 

Nieruchomość położona w miejscowości Brzeźnica zabudowana budynkiem Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnym w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika oznaczonej numerem porządkowym 1.

 

Oznaczenie przedmiotu najmu: Lokal użytkowy znajduje się na parterze części trójkondygnacyjnej budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1

 

Powierzchnia przedmiotu najmu: 150,96 m²

 

Opis przedmiotu najmu: Nieruchomość posiada parking i dojście do budynku wyłożone kostką. Dojazd bezpośrednio z drogi gminnej. Lokal użytkowy wyposażony jest w wodę, energię elektryczną, gaz, kanalizację

 

Przeznaczenie przedmiotu najmu: pomieszczenie przeznaczone na prowadzenie apteki

 

Termin zagospodarowania: najem na okres do 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

 

Stawka wywoławcza czynszu: Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 21,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT tj.23%. Najemca oprócz czynszu najmu zobowiązany będzie ponosić wszelkie opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu najmu, w szczególności opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, odprowadzanie ścieków. Umowy na odbiór odpadów komunalnych, wodę i odprowadzanie ścieków oraz abonament telefoniczny i internetowy Najemca będzie zawierał bezpośrednio z usługodawcami. Dodatkowo Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i od gruntu. Najemca ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy deklaracji podatkowej. Wszystkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu.

 

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu płatny do 10 – go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT. Podstawą zapłaty na rzecz Wynajmującego opłat, za energię elektryczną i gaz będą refaktury wystawiane na podstawie faktur za poszczególne media. Refaktura będzie płatna w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Najemcę.

 

Zasady aktualizacji opłaty: wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono komunikat Prezesa GUS, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z roku poprzedzającego waloryzację. Stawka czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

 

Wymagania od oferentów:

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę, siedzibę oferenta, lub imię, nazwisko oraz adres w przypadku osoby fizycznej,
 2. Potwierdzenie posiadania doświadczenia w prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych (kod PKD 47.73.Z), to jest prowadziły nieprzerwanie przez okres ostatnich 3 lat, co najmniej jedną aptekę ogólnodostępną w roli właściciela lub współwłaściciela (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 3. Oświadczenie, że oferent niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz, że jest świadomy konieczności uzyskania zgody Ministra Zdrowia z uwagi na nie zachowaną odległość co najmniej 500 m do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, co wynika z art. 99 ust.36 ustawy Prawo farmaceutyczne.
 4. Proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 netto powierzchni użytkowej + obowiązujący podatek VAT tj.23%..
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu        i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń a ewentualny remont przystosowujący lokal do prowadzenia apteki wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
 7. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę w okresie 24 miesięcy nie toczyło się i nie toczy postępowanie sądowe z tytułu spłat wierzytelności /zobowiązań/,
 8. Datę sporządzenia oferty,
 9. Podpis oferenta.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją ,, Oferta najmu na okres do 3 lat lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność apteki w miejscowości Brzeźnica w budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brzeźnicy przy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 ” w terminie do dnia 15 czerwca 2022r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica – Dziennik Podawczy .

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 1030  w sali USC (parter) Urzędu Gminy Brzeźnica.

O wynikach przetargu Wójt Gminy Brzeźnica powiadomi wyłonionego oferenta.

 

Wymagania dotyczące wadium

1.Wynajmujący ustala wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

2.Wadium powinno wpłynąć do dnia 15 czerwca 2022r do godziny 1000 na rachunek bankowy Gminy Brzeźnica w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy nr.: 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050

3.W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana nie podpisze Umowy Najmu w wyznaczonym terminie – wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

4.Zwrot wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu najmu.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Ocena dokonana zostanie wg kryterium: 100 % cena – wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną stawką czynszu netto.
 2. Wójt Gminy Brzeźnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. Oferentowi, którego oferta została wybrana Wynajmujący wskaże miejsce i termin podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

Szczegółowe informacje na temat najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica pok. Nr 21 lub pod nr tel. (33) 879- 20- 29 wew. 24

 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, na tablicach ogłoszeń w sołectwie Brzeźnica, zamieszcza się na stronie internetowej gminy – www.brzeznica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym „ Małopolska Kronika Beskidzka”.

                                                                             

Załączniki:

 

 1. Formularz ofertowy >> pobierz

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos