Załącznik do Zarządzenia Nr OS.0050.479.2024 >> pobierz

 

Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 14 maja 2024 r.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, ul. Szkolna 1 , 34-113 Sosnowice

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109

34-114 Brzeźnica

 

II. Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach
ul. Szkolna 1
34-113 Sosnowice

 

III. Wymagania wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2578 z późn. zm.).

 

IV. Wymagane dokumenty osoby przystępującej do konkursu:

Zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 z późn. zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach,

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 672 z późn. zm.),
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopięzaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. świadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9. świadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104 z późn. zm.),

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów( t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 273 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,

12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego -oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16. w przypadku, gdy kandydat podaje dodatkowe dane osobowe, których przedstawienie nie wynika z przepisów proszony jest również o złożenie oświadczenia, w którym deklaruje, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

V. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach” w terminie do dnia 29 maja 2024 r. w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, które znajduje się w budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego, pok. 112, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica lub przesłać na adres: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica (decyduje data wpływu do Gminnego Centrum).

2. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci elektronicznej za pomocą ePUAP na adres odbiorcy Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy: /GCUWBrzeznica/SkrytkaESP. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

3. Oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

4. O terminie i miejscu przeprowadzeniu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznie, w przypadku, gdy oferta została złożona w postaci elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

5. Kandydat zgłasza się na postępowanie konkursowe z dokumentem tożsamości.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica.

 

 

Brzeźnica, dnia 14 maja 2024 roku