Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

                          

Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na realizację zadania pn.:

Dostawa materiałów biurowych do budynku Urzędu Gminy Brzeźnica do końca 2024 roku”

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy

ul. Krakowska 109,

34-114 Brzeźnica

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Brzeźnica w roku 2024 w dwóch częściach :

- część 1 – materiały biurowe

- część 2 – papier biurowy


zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 , do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie cenowej (exel) należy podać wartość zamówienia dla poszczególnych pozycji wymienionych w załączniku nr 1 i 2 wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Urząd Gminy   Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 .

Zakres poszczególnych partii zamówienia ustalony będzie każdorazowo zleceniem , w zakresie asortymentowym i cenowym wymienionym w załączniku nr 1 przedłożonym przez Dostawcę.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe i eksploatacyjne wyłącznie spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości materiałów   przy zachowaniu wartości ceny z załącznika nr 1, 2 dostawcy.

 

II. Termin realizacji zadania: Dostawa materiałów biurowych będzie realizowana sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie – do dnia 30.12.2024 r.

 

III. Warunki wymagane od wykonawców.

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1: Dostawa materiałów biurowych

Część 2: Dostawa papieru biurowego

1. Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 1,lub załącznik nr 2 albo dwa załączniki w programie Exel   - w wersji elektronicznej oraz jako skan dokumentu.

2. Cena ogółem podana w ofercie nie może być pomniejszona o ewentualny upust czy współczynnik zmniejszający, należy je uwzględnić w cenie jednostkowej ( załącznik 1).      

Brak wyceny którejkolwiek pozycji w załączniku nr 1 spowoduje odrzucenie oferty.

 

     V. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Brzeźnica, Pani Renata Gajos

pod numerem telefonu (033) 879 20 29 wew. 10 .

     VI. Oferty należy składać:

Załączony formularz ofertowy do zaproszenia należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej opatrzonej podpisem (oraz jako skan dokumentu), na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą albo złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 do dnia 10.07.2024 r. do godziny 14.00. W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub złożenia jej na dzienniku podawczym, załącznik/załączniki w programie Exel należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Oferta otrzymana po wyznaczonym przez zamawiającego terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Oferta musi obejmować całość zamówienia części 1 lub 2.

 

VII. Zamawiający udzieli zamówienia:

       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu dostawy określonej w załączniku do ogłoszenia.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Po wyborze dostawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na dostawę materiałów biurowych.

Umowa ta będzie zawierała m.in. zapisy o treści:

 • Realizacja umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do 30.12.2024 r.
 • dostawa materiałów biurowych nastąpić ma bezpośrednio do Urzędu Gminy w Brzeźnicy na koszt Dostawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym, którego reprezentować będzie Pani Renata Gajos.
 • każdorazowa dostawa poprzedzona zostanie zamówieniem zgłoszonym Dostawcy telefonicznie i e-mailem lub faxem.
 • po zgłoszeniu zamówienia przez Zamawiającego w w/w sposób dostawa musi być zrealizowana w terminie 2 dni roboczych.
 • Zamawiający zbada towar w terminie 2 dni roboczych od dnia jego dostarczenia
 • w przypadku wad lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje reklamacja natomiast Dostawca w terminie 5 dni od jej otrzymania ma obowiązek wyrównać braki i wyeliminować wady.
 • po otrzymaniu i zweryfikowaniu dostarczonego towaru Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Dostawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury VAT do Urzędu Gminy w Brzeźnicy.
 • podane w ofercie przez Dostawcę, a przyjęte przez Zamawiającego w specyfikacji do umowy ceny towarów nie ulegną zmianie, chyba że nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
 • ilości materiałów biurowych wskazana powyżej jest ilością szacunkową, może być zwiększyć lub zmniejszona do 20%

 

IX. Informacja o wyborze wykonawcy: zostaną zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl .

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym jego etapie.

 

XI. Informacje ogólne

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o tym zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XI. Ochrona danych osobowych – RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, pisząc na adres siedziby Administratora

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4.Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Załączniki:

 

1. Formularz cenowy. >> pobierz

2. Formularz exel. 1. >> pobierz

3. Formularz exel. 2. >> pobierz