Ogłoszenie nr:   K.210.3.2020

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych

w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Renata Gajos  zamieszkała Łączany.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Gajos wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Brzeźnica, dnia: 2020-06-03

34-114 Brzeźnica
ul. Krakowska 109

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

Ogłoszenie nr:   K.210.2.2020

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Magdalena Bytnar  zamieszkała Piotrowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Magdalena Bytnar wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała w ogólnej klasyfikacji najwyższą liczbę punktów .

 

 

Brzeźnica, dnia: 2020-05-29

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

DK Logo

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia


działająca na terenie Gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania

wniosków o dofinansowanie na operacje
z zakresu:

 

Nabór 3/2020 - http://dolinakarpia.org/artykul/569/ogloszenie-naboru-wnioskow-32020

Nabór 4/2020 - http://dolinakarpia.org/artykul/570/ogloszenie-naboru-wnioskow-42020

Nabór 5/2020 - http://dolinakarpia.org/artykul/571/ogloszenie-naboru-wnioskow-52020

Nabór 6/2020 - http://dolinakarpia.org/artykul/572/ogloszenie-naboru-wnioskow-62020

 

Nabór 1/2020/G - http://dolinakarpia.org/artykul/568/ogloszenie-naboru-wnioskow-12020g

 

 

Ogłoszenie Nr K.210.4.2020

 

Data ukazania się ogłoszenia: 22 maja 2020 r.

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór na stanowisko: Podinspektora w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATA (formalne):

 

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 4. staż pracy:
  1. w przypadku wykształcenia średniego: posiada 3 letni staż pracy,
  2. w przypadku wykształcenia wyższego: staż pracy nie jest wymagany,
 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.

2. WYMAGANIA DODATKOWE DLA KANDYDATA:

 1. posiada staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 2. posiada wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna,
 3. posiada wiedzę z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowalne i innych regulujących zakres obowiązków do wykonywania,
 4. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 5. prawo jazdy kategorii B,
 6. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 7. samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
 8. odporność na stres
 9. wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobry kontakt z ludźmi,
 10. dobra organizacja pracy.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu obsługi rady gminy, w szczególności: protokołowanie sesji i komisji rady gminy, prowadzenie rejestru uchwał,


a) prowadzenie rejestru wniosków komisji, interpelacji radnych, uchwał rad sołeckich i zebrań wiejskich poszczególnych sołectw,
b) pomoc w organizowaniu wyborów sołtysów i członków rad sołeckich,
c) pomoc w organizowaniu wyborów samorządowych, wyborów do sejmu i senatu, wyborów do europarlamentu, wyborów prezydenckich, wyborów ławników.

2) prowadzenie całokształtu prac z zakresu gospodarki komunalnej, w szczególności:

a) prowadzenie całości spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym przygotowywanie umów, ustalanie stawek czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) uczestnictwo w protokolarnym przekazywaniu i odbiorze przedmiotu najmu,
c) prowadzenie spraw związanych z bieżącymi naprawami w obiektach komunalnych,
d) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy, w tym ustalanie stawek czynszu i wszelkiej niezbędnej dokumentacji,

3) prowadzenie całokształtu prac z zakresu zbiorowego transportu publicznego w szczególności:

a) wydawanie zasad korzystania z przystanków autobusowych dla przewoźników wykonujących regularny przewóz w krajowym transporcie drogowym,
b) wydawanie postanowień opiniujących wydanie zezwolenia za wykonywanie krajowego przewozu osób,
c) wydawanie zaświadczeń na regularny przewóz osób,
d) wykonywanie sprawozdawczości związanej z publicznym transportem zbiorowym.


4) sporządzanie projektów uchwał z zakresu prowadzonych spraw,
5) udział w posiedzeniach komisji w zakresie prowadzonych spraw.

4. WARUNKI PRACY:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. umowa o pracę,
 3. miejsce pracy: Urząd Gminy Brzeźnica,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 6. kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 8. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Uwaga !

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

7. SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem. „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Brzeźnica” do dnia 1 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: podinspektora w Urzędzie Gminy Brzeźnica, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-312 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Kwestionariusz osobowypobierz

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

DK Logo

 

Nr ogłoszenia: 1/2020

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 01 czerwca 2020 do 15 czerwca 2020

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP) dostępnej na stronie internetowej www.dolinakarpia.org i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy.

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1Rozwój gospodarczy małych miast oraz terenów wiejskich

Cel szczegółowy 1.2Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie 1.2.3
Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na poprawie potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów - 1

Warunki udzielenia wsparcia

1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym:

- zgodność operacji z naborem (złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze, zgodność zakresu tematycznego operacji z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze),

- zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (PROW na lata 2014-2020), zgodność z warunkami wyboru operacji określonymi w ogłoszeniu o naborze, zgodność wnioskowanej formy wsparcia z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

- realizacja przez operację co najmniej jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR, co spowoduje podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem o co najmniej jedną jednostkę miary.

2. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  25 punktów.

Grupy defaworyzowane określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia: osoby młode do 35 roku życia, osoby starsze powyżej 50 roku życia, kobiety, rybacy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 312 657,01 zł.

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, lecz nie więcej niż 500 000,00 zł,
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, bez limitu,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów, lecz nie więcej niż 500 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 2. Biznesplan,
 3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji, zgodnie z opisem poszczególnych kryteriów.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00

UWAGA: Każdy beneficjent składający wniosek o przyznanie pomocy w ramach bieżącego naboru, zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz zgodnie z ogłoszeniem naboru, zobowiązany jest do złożenia wniosku w wersji papierowej, oraz w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP), dostępnego tutaj. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 • POBIERZ   Ogłoszenie o naborze
 • POBIERZ   Dokumentacja konkursowa
 • POBIERZ   Dokumentacja dodatkowa
 • POBIERZ   Dokumentacja związana z realizacją i rozliczeniem operacji

 

 


 

Nr ogłoszenia: 2/2020

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje z zakresu:  

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie: od 01 czerwca 2020 do 15 czerwca 2020

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00


Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP) dostępnej na stronie internetowej www.dolinakarpia.org i nagranego na płycie CD/DVD, oraz w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie 2 egzemplarzy.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego

Cel szczegółowy 2.1: Poprawa aktywności społecznej mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1: Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań

Wskaźnik produktu: Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na spotkania lokalnych społeczności - 1

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 

1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), w tym:

- zgodność operacji z naborem (złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze, zgodność zakresu tematycznego operacji z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze),

- zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji (PROW na lata 2014-2020), zgodność z warunkami wyboru operacji określonymi w ogłoszeniu o naborze, zgodność wnioskowanej formy wsparcia z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,

- realizacja przez operację co najmniej jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR, co spowoduje podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem o co najmniej jedną jednostkę miary,

2. Zgodność operacji z kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dolinakarpia.org oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  23.

Grupy defaworyzowane określone w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia: osoby młode do 35 roku życia, osoby starsze powyżej 50 roku życia, kobiety, rybacy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-640 Zator, ul. Rynek 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 342 868,92 zł.

 

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem organizacji pozarządowych, które wykonują taką działalność, lecz nie więcej niż 300 000 zł,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, lecz nie więcej niż 300 000 zł,

 • nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych, bez limitu.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji, zgodnie z opisem poszczególnych kryteriów.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 33/ 841 05 84 w godz. od 8.00 do 16.00

 

UWAGA: Każdy beneficjent składający wniosek o przyznanie pomocy w ramach bieżącego naboru, zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz zgodnie z ogłoszeniem naboru, zobowiązany jest do złożenia wniosku w wersji papierowej, oraz w formie dokumentu elektronicznego wgranego do Platformy Obsługi Projektów (POP), dostępnego tutaj. Wersja papierowa oraz wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 • POBIERZ   Ogłoszenie o naborze
 • POBIERZ   Dokumentacja konkursowa
 • POBIERZ   Dokumentacja dodatkowa
 • POBIERZ   Dokumentacja związana z realizacją i rozliczeniem operacji