Ogłoszenie nr: K.210.1.2020

 

Brzeźnica, dnia: 2020-05-14

 

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy

 

 

Dyrektor Publicznego Żłobka „KĄCIK DLA MALUSZKA” w Brzeźnicy

 

Procedurę naboru zakończono, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne podanie kandydata na w/w stanowisko.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

Ogłoszenie Nr K.210.3.2020

 

Data ukazania się ogłoszenia: 12 maja 2020 r.

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

ul. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór na stanowisko: Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych

w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

1.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATA (formalne) :

 

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 4. staż pracy:
  1. w przypadku wykształcenia średniego: posiada 3 letni staż pracy,
  2. w przypadku wykształcenia wyższego: staż pracy nie jest wymagany,
 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE DLA KANDYDATA:

 

 1. posiada wiedzę z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych
 2. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 3. prawo jazdy kategorii B,
 4. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 5. samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
 6. odporność na stres
 7. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 8. dobra organizacja pracy.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. prowadzenie sekretariatu Wójta,
 2. udzielanie informacji o zakresie kompetencji działania Urzędu oraz kierowanie interesantów na poszczególne stanowiska pracy,
 3. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie interesantów do merytorycznych stanowisk,
 4. prowadzenie rejestrów zarządzeń Wójta,
 5. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta,
 6. gospodarowanie pieczęciami urzędowymi i pieczątkami, zamawianie, zabezpieczanie oraz prowadzenie ewidencji zakupu i kasacji,
 7. obsługa poczty elektronicznej Urzędu, w tym kierowanie poczty elektronicznej na poszczególne stanowiska pracy po uprzedniej dekretacji przez Wójta, Sekretarza lub innego upoważnionego pracownika,
 8. obsługa elektronicznej platformy e-puap,
 9. obsługa urządzeń biurowych,
 10. obsługa centrali telefonicznej w przypadku nieobecności pracownika obsługującego,
 11. zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 12. wywieszanie ogłoszeń, obwieszczeń na tablicy ogłoszeń i zwrot ich na żądanie, dbałość o estetyczny wygląd tablic ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicy ogłoszeń na zewnątrz budynku,
 13. planowanie i organizacja zaopatrzenia w materiały biurowe oraz środki czystości a także prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi, środkami czystości (prowadzenie podręcznego magazynu tych środków),
 14. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami kancelaryjnymi,
 15. prowadzenie prenumeraty czasopism, wydawnictw na potrzeby Urzędu,
 16. prowadzenie spraw dotyczących współpracy Gminy z organizacjamipozarządowymi wynikającymi z ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 239 z późn. zm.),
 17. przygotowywanie umów i prawidłowe rozliczanie udzielonych dotacji,
 18. prowadzenie spraw dotyczących wspierania organizacji pozarządowych w zakresie wspierania sportu na terenie Gminy,
 19. przygotowywanie projektów uchwał oraz uczestnictwo w posiedzenia komisji rady gminy w zakresie wykonywanych obowiązków.

 

4. WARUNKI PRACY:

 

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. umowa o pracę,
 3. miejsce pracy: Urząd Gminy Brzeźnica,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

5. INFORMACJA:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 6. kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 8. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

 

Uwaga !

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Brzeźnica” do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 13:30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Brzeźnica, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-314 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Kwestionariusz osobowypobierz

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

Ogłoszenie Nr K.210.2.2020

  

Data ukazania się ogłoszenia: 11 maja 2020 r.

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór na stanowisko:  Referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATA (formalne):

 

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 4. staż pracy:
  1. w przypadku wykształcenia średniego: posiada 2 letni staż pracy,
  2. w przypadku wykształcenia wyższego: staż pracy nie jest wymagany,
 5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.


2. 
WYMAGANIA DODATKOWE DLA KANDYDATA:

 1. posiada wiedzę z zakresu: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt,
 2. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 3. prawo jazdy kategorii B,
 4. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 5. samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
 6. odporność na stres,
 7. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 8. dobra organizacja pracy.


3. 
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy,
 2. współpraca z pracownikiem zajmującym się zamówieniami publicznymi w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 3. prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
 6. naliczanie i dokonywanie przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez uzgadnianie przypisów i odpisów,
 8. przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
 9. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy na temat gospodarowania odpadami komunalnymi,
 10. opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy i Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prawidłowego gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
 11. opracowywanie wniosków i współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w urzędzie w ich opracowaniu w celu pozyskania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych,
 12. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 13. monitoring prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez przedsiębiorcę wynikających z umowy,
 14. gospodarka worków na odpady,
 15. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wizje w ternie,
 16. realizacja innych zadań z zakresu ochrony przyrody zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji gminy,
 17. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów, których rasy uważane są za agresywne,
 18. wykonywanie całokształtu zadań dotyczących bezpańskich zwierząt oraz padłych na terenie gminy,
 19. przygotowywanie wszelkich projektów uchwał związanych z wykonywanymi obowiązkami,
 20. bieżące zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i aktami normatywnymi dotyczącymi ogółu zagadnień na stanowisku pracy, prowadzenie wymaganych rejestrów, ewidencji spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, archiwizowanie dokumentów realizowanie sprawozdawczości – wszystko w nałożonych terminach,
 21. udział w posiedzeniach komisji rady w zakresie prowadzonych spraw.


4. 
WARUNKI PRACY:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. umowa o pracę,
 3. miejsce pracy: Urząd Gminy Brzeźnica, częściowo praca w terenie,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


5. 
INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.


6. 
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 6. kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 8. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

 

Uwaga !

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem. Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica do dnia 21 maja 2020 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-314 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Kwestionariusz osobowypobierz

                                                                                              

                                                                                                          

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

DK LogoStowarzyszenie Dolina Karpia serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno – szkoleniowe, które odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia (Zator, ul. Rynek 2) o godzinie 15:00 w następujących terminach i zakresach:

 

 

 

 

 

Ogłoszenie Nr K.210.1.2020


Data ukazania się ogłoszenia: 27 kwietnia 2020 r.

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór na stanowisko:  DYREKTOR PUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KĄCIK DLA MALUSZKA” W BRZEŹNICY

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (art. 13 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.);
 3. kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
 4. kandydatem może być osoba, która:
  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. posiadanie kwalifikacji:

- pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

- ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

- odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyte 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

 1. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych,
 2. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 3. znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, kodeks pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 4. znajomość Statutu Publicznego Żłobka „KĄCIK DLA MALUSZKA” w Brzeźnicy.
 5. znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 6. umiejętność kierowania zespołem pracowników, myślenia strategicznego, delegowania zadań,
 7. dyspozycyjność,
 8. samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
 9. odporność na stres,
 10. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 11. dobra organizacja pracy,
 12. biegła znajomość obsługi komputera.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Żłobka.
 2. Zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego Żłobka oraz bezpiecznych warunków pracownikom i wychowankom Żłobka,
 3. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka,
 4. Realizacja zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w rocznym planie finansowym Żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie,
 5. Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnienie jego należytej ochrony jak również jego właściwe wykorzystanie,
 6. Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 7. Należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka i usprawnianie jego organizacji,
 8. Zapewnianie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
 9. Prowadzenie stałego nadzoru nad należytym wykonaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
 10. Współpraca z rodzicami,
 11. Współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi instytucjami,
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 13. Praca z dziećmi w charakterze opiekuna,
 14. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku,

 

4. WARUNKI PRACY:

 1. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu, planowana data zatrudnienia 15.06.2020 r.
 2. Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
 3. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.
 4. Publiczny Żłobek „KĄCIK DLA MALUSZKA” znajduje się na parterze budynku: ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica.

 

5. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznym Żłobku „KĄCIK DLA MALUSZKA” w Brzeźnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY :

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
6) kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
11) oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
12) oświadczenie, że nie jest i nie było pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
13) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
14) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

Uwaga !

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy do dnia 8 maja 2020 r. do godziny 13:30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:


Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Dyrektor Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:


 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-312 Brzeźnica.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.

 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Kwestionariusz osobowypobierz